Caùi caûm giaùc chaùn ngaùn cuûa haén cöù taêng daàn theo vôùi ngaøy thaùng. Huøng ñaõ ñöa haén ñi moät soá tröôøng ngoaïi thaønh, nhöng vaãn khoâng ñaït keát quaû, maëc duø neáu coù nôi naøo nhaän mua, haén
cuõng chöa bieát caùch saûn xuaát loaïi giaáy sôn maøu cho caùc chaùu caét hình, caét chöõ naøî
 
 Heát Kieán Quoác, laïi Hoå Laoï Böõa tröa aên ôû Kieán Quoác. Nhaø moät oâng ñaûng uyû. Côm xoaøng. Maém caùy chieàu ôû Hoå Lao thì khaù. Taïi nhaø moät giaùo vieân. Moät con gaø thieán luoäc. Nöôùc xaùo ñaäp haønh. Rau thôm. Theá thoâò Côm gaïo queâ nöõa chöù. Röôïu ngang. Ba ngöôøi khaø khöôùt. Iaâu laém môùi ñöôïc moät böõa ngon nhö vaäî Huøng cuoän maáy böùc truyeàn thaàn chaân dung vôï choàng chuû nhaø veõ dôû dang töï bao giôø ñem veà thaønh phoá laøm noát. Huøng baûo haén treân ñöôøng veà: "Hay laø caäu hoïc ngheà truyeàn thaàn. Nhanh thoâò Chòu khoù ñi noâng thoân. Laøm quanh naêm khoâng heát vieäc ñaâu!. Nhöng roài chính Huøng laïi gaït ñi: "Ñöôïc aên côm nöõa ñaáî Coù khi caû thòt gaø nhö hoâm naî Nhöng nghó cuõng khoán naïn laém. Mình cöù nhö oâng phoù coái".

 Haén vaãn naèm ôû nhaø, chôø ñôïi moät caùi gì chính haén khoâng bieát. Saùng ra, caû nhaø moãi ngöôøi moät baùt côm noùng röôùi nöôùc maém, roài Ngoïc ñi laøm. (Con Thöông daäy sôùm. Bao giôø noù cuõng daäy sôùm naáu côm. Con beù khi tröôùc leo leûo caùi moàm maø nay chòu khoù quaù chöøng, cöù laëng leõ laøm moïi vieäc, caû ngaøy chaúng noùi moät caâu). Maáy boá con ôû nhaø. Haén huùt thuoác laøo vaët. Khoâng coù caû tieàn mua dieâm, haén giöõ löûa baèng caùi ñeøn con. Roài boùng vôõ. Khoâng coù tieàn mua boùng nöõa, haén ñeå ñeøn khuaát vaøo choã loø söôûi, khoanh moät taám giaáy cong cong chaén gioù.
 
 Ngoïn ñeøn khoâng boùng aáy laøm haén nhôù ñeán ngoïn ñeøn trong tuø. Khoâng phaûi ngoïn ñeøn ôû cöûa nhaø meùt taïo thaønh boù hoa ñen moät thôøi Sôn vaãn ñaêm ñaêm troø chuyeän, maø laø ngoïn ñeøn khoâng boùng cuõng khoanh moät maûnh giaáy theá naøy ñaët trong thuøng goã. Phía treân thuøng laø nhöõng caùi noùn uùp cheách, uùp nghieâng ñeå khoâng loït ra moät tí aùnh saùng naøo, khoâng laøm chaùy noùn maø vaãn coù theå thoø ñoùm vaøo chaâm löûa huùt thuoác laøoï Ñoù laø nhöõng ñeâm ñoâng reùt caét ruoät ôû V. Q, khi haén coøn ôû toaùn vaên ngheä. Ñoù laø thôøi gian Ñieän Bieân Phuû treân khoâng ôû Haø Noäò

 Maùy bay baén phaù bay löôïn caû ñeán ñaây, neân boïn haén khoâng bò nhoát trong traïi nöõaï Moãi toaùn sô taùn moät nôò Toaùn haén ôû moät caùi laùn xaï Xa laém. Saùt röøng. Ñi laøm laø gaàn. Ngay caïnh. Khoâng coù ai gaùc. Vaø cuõng chaúng ai troán. Toaøn boïn tuø moõm caû roàò Vôùi laïi, troán ñi ñaâu ñöôïc? Khoâng hoä khaåu, khoâng tem phieáu, soå gaïoï ôû ñaâu ñöôïc laâuï ôû ñaâu cuõng loøi raï Baáy giôø chaúng ai ñuû söùc nuoâi ngöôøi khaùc. Nuoâi mình coøn khoù nöõa laø. Tuø hình söï, troäm caép, löu manh coù troán thì troán. Tuø chính trò khoâng troán. OÂng Vui quaãn giaùo naèm ôû moät gian ñaàu nhaø. OÂng cuõng khoå chaúng keùm gì boïn haén. Ñeâm ñeâm, boïn haén ôû trong nhaø huùt thuoác laøo vaët. Soät seät. (Toaøn xaøi laù saén non thoâò Thöù naøy ninh kyõ, aên buøi, baõ deo deûo nhö cao-su). Vuõ Löôïng nhôù keøn, nhôù ñaøn, Vuõ Löôïng ñöùng giöõa nhaø theùt leân:

 - Im laëng nheù, Paloâma nheù.
 
 Löôïng ngöûa ñaàu, caèm hôi ñöa raï Tay giô ngang tröôùc maët. Taát caû im phaêng phaéc. Taát caû nhìn vaøo caùi boùng lôø môø cuûa Löôïng ñöùng caïnh thuøng goã, nôi ñaët ngoïn ñeøn khoâng thoâng phong, phía treân uùp noùn ñeå chaën aùnh saùng, ñeà phoøng maùy bay Myõ. Chæ coù tieáng gioù muøa ñoâng baéc laïnh leõo thoåi qua maùi nhaø, xoâ vaøo röøng aøo aøo nhö tieáng suoái luùc gaàn luùc xaï Ngoaøi aáy laø röøng hoang vaéng vaø ñeâm ñen khoâ buoát.
 
 - Teï.. Teï.. 

 Tieùng keøn ñoät ngoät vang leân. Ñuùng laø tieáng keøn lanh laûnh vaø chôø ñôïò Tieáng keøn sang troïng, cung ñình, nhö Löôïng vaãn noùò  Chôø nhöõng aâm thanh kyø dieäu aáy lan ñi vaøo ñeán röøng saâu, chæ coøn laïi dö vang trong söï im laëng chôø ñôïi, Löôïng môùi caát leân nhöõng tieáng keøn ñaùp laïò 

 - Teø te teï..

 Tieáp ñoù laø nhöõng tieáng keøn ñónh ñaïc, chaäm raõi, töï tin cuûa caâu môû ñaàu baøi Paloâma noåi tieáng:
 
 - Te te teù teø teï.. 

 Boãng moät boùng ngöôøi nhoûm daäy vaø moät tieáng keøn traàm hoøa theo nhö tieáng voïng cuûa röøng xaï.. 

 - Te teø...
 
 Ñoù laø Taát Tình ñaõ ôû heát ba leänh. Ñoù laø Taát Tình, nhaïc coâng cuûa moät ñoaøn vaên ngheä Haø Noäi tröôùc ñaây, naèm trong toå chöùc quaân thöù haønh chính löu ñoäng cuûa Phaùp. Baây giôø ta goïi laø boïn taâm lyù chieán. Tình bieát chôi nhieàu nhaïc cuï. Nhöng trong traïi chæ coù moät caùi mandoline cuûa Caùn. Khi Tình chôi mandoline, haén nghe tieáng ñaøn reùo raét nhö ôû moät ñaøi phaùt thanh naøo ñoù. Löôïng baûo: "Chaéc chaén Tình laø moät trong hai ngöôøi ñaùnh ñaøn mandoline hay nhaát Vieät Nam".
 
 Caùi ñeâm sô taùn B52 aáy, nhìn hai ngöôøi keøn moàm vöøa vui laïi vöøa naõo loøng.
 
 Sao maø gioáng. Sao maø thieát thaï Bò kích thích bôûi khoûng khí im laëng, thaønh kính cuûa caû toaùn, Löôïng khoâng chôi keøn nöõaï Anh ñeäm contrebasseï Ngöôøi Löôïng guø guø xoay quanh caây ñaøn töôûng töôïng. 

 Puøm. Puùp. Puøm. 

 Duø aùnh ñeøn bò che chaén, moïi ngöôøi vaãn troâng thaáy caùi boùng cao, ñöùng thaúng cuûa Taát Tình ñang thoåi saxo, vaø daùng guø guø cuûa Löôïng xoay quanh caây ñaøn contrebasse töôûng töôïng, moät tay naém caàn ñaøn, tay kia baät daây: "Puøm. Pum. Puøm"... Vöøa raát thaät laïi vöøa ma quaùò
 
 "Trôøi ôi!" Löôïng keâu leân, oâm laáy Taát Tình. Caû hai ñoå suïp xuoáng ñaát, thôû hoån heån. Haén hieåu noãi nhôù cuûa hoï. Trong boùng toái haén ñöa cho hai ngöôøi caëp loàng laù saén haén ñaõ ninh ñeán nöôùc thöù ba
ï
 Löôïng luùc naøo cuõng ñoùò Löôïng aên laù saén chaám muoái ôùt. Haén cuõng aên. Tình aên. Noùi chuyeän veà nhöõng ñeâm ca nhaïc. Veà ngaøy veà. Theá laø Löôïng laïi haùt:

 Ngaøy trôû veà, anh böôùc leâ treân quaõng ñöôøng ñeâ, ñeán beân luyõ treï  Naéng vaøng hoe, vöôøn rau tröôùc heø chôû ñoùn ngöôøi veà.
 
 Meï laàn moø ra tröôùc ao, naém aùo ngöôøi xöa, ngôõ trong giaác môï  Tieác raèng ta ñoâi maét ñaõ loaø vì quaù ñôïi chôø.
 
 Taát caû naèm im trong boùng ñeâm nhö nhöõng xaùc cheát.  Ai maø chaúng coù moät ngöôøi meï ñang chôø ñôïi vaø trong soá naøy haún cuõng coù nhöõng ngöôøi meï chôø ñeán loaø caû maét. Caàu sao cho meï mình ñöøng loaø vì chôø ñôïò Caàu mong khi mình veà maét meï coøn saùng ñeå nhìn thaáy con cuûa meï.
 
 Moät ñeâm caû boïn ñang ö öû nhö vaäy, coù tieáng oâng quaûn giaùo quaùt aàm ó. Tieáng môû khoùa, tieáng xoâ caùnh cöûa vaø tieáng oâng Vui theùt leân:

 - Cheát heát caû baây giôø. Caùc anh ñònh gieát ngöôøi ñaáy aø? Caùc anh ñònh laøm cheát heát caû hay saoï Coù ra ngay khoâng? Maùy bay noù ñeán baây giôø chæ coù cheát. Tuø caû nuùt.
 
 Boïn haén chöa hieåu ra sao, nhöng phaù leân cöôøò  Cöôøi thoaûi maùò oâng Vui gaàm leân:

 - Coøn cöôøi aø? Ra maø xem 

 Trong côn töùc giaän, hoaûng hoát, oâng khoâng bieát vì sao tuø laïi cöôøi, nhöng roài oâng hieåuï OÂng nghe thaáy moät tieáng laàu baàu trong boùng ñeâm:

 - Baùo caùo caùn boä, chuùng toâi ñaõ tuø caû nuùt roài aï.
 
 Caû toaùn theo oâng Vui ra cöûa vaø quaønh laïi phía sau, veà phía röøng. Quaû ñaùng sôï thaät. Boïn hoï hieåu vì sao oâng Vui caùu gheâ theá.
 
 Caû moät caây coå thuï khoâ ôû söôøn ñoài boác löûa ñoû hoàng. Röøng röïc. Gioù muøa ñoâng baéc töøng côn vuït vaøo thung lung laøm cho ngoïn löûa taït ñi vaø nhöõng maûng than hoàng bò boùc ra bay, cuoän leân trôøi ñeâm. Buoåi chieàu boïn haén ñi laøm, nhoùm löûa ôû goác caâî Ai ngôø noù laïi beùn vaøo caây nhö moät caây ñuoác khoång loà. Ñang laø muøa hanh, gioù muøaï.. Caû boïn ngaây ra ngaém, thích thuù nhìn coät löûa giöõa röøng. Boïn haén khoâng sôï maùy baî Coù maùy bay caøng vuò Cheát ñöôïc ngay ñaâu maø sôï. Maø coù cheát ñaõ laøm saoï Coù khi coøn laø ñieàu may maén. Anh em mang noài, thuøng, xoâ, caëp loàng xuoáng suoái xaùch nöôùc ngöôïc leân doác. Maáy anh ñöùng ñaùi vaøo caây roài môùi muùc nöôùc gioäi "Cho noù khoûi phí baõi nöôùc ñaùi".
 
 Quaû thaät haén chöa troâng thaáy caûnh gì gheâ gôùm nhö theá. Röøng ñen kòt. Trôøi ñen kòt. Gioù huù. Caây than cao vuùt. Ñoû töø goác leân ngoïn. Vaø treân cao laø moät ít löûa baäp buøng soi thaáp thoaùng vaït röøng giaø. Gioù loàng loän, laïnh buoát, boùc töøng maûng than neùm ñi veõ thaønh nhöõng ñöôøng ñoû löø tung leân, cuoän xuoáng.
 
 Trong laàn ñeán gaëp Mi, vôï Löôïng, haén ñaõ töôûng raèng mình coù theå noùi cho Mi bieát cuoäc soáng cuûa Löôïng treân aáî Löôïng ñaõ ñöa thö vôï, aûnh con cho haén. Mi vieát thö cho Löôïng keøm theo quaø vaø caûm ôn oâng Quaûng. OÂng tröôûng phoøng ñaëc traùch vaên hoùa - ngöôøi ñöùng ñaèng sau oâng Lan. Ngöôøi ñaõ doàn haén vaø caû Löôïng ñeán theá giôùi beân kiaï Mi vieát cho Löôïng, nhaéc ñeán nhöõng ñeâm möa, hai vôï choàng thöùc giaác, nghe möa, troø chuyeän. Löôïng baûo:

 - Neáu anh ñöôïc veà tröôùc Löôïng, anh phaûi ñeán nhaø gaëp Mi nheù, keå chuyeän cho Mi bieát Löôïng soáng treân naøî
 
 - Thaèng lôùn nhaø anh. Löôïng veà, Löôïng seõ daïy noù thoåi keøn. Löôïng ñaûm baûo vieäc ñoù. 

 Haén veà tröôùc. Haén ñeán nhaø Mò Haén bieát Mi ñang laøm ôû moät cô quan vaên hoùa cuûa thaønh phoá.
 
 Nhaø Mi coù meï choàng vaø hai ñöùa con. Nhöng hoâm haén ñeán, meï vaø con Löôïng ñeàu ñi vaéng. Haén ñeán vaøo buoåi toáò Cöûa ñoùng. Haén goõ cöûaï Vaø chôø. Haén goïi: "Chò Mi ôi". Haén ñaõ ñònh veà, thì Mi raï Chæ nhìn thoaùng qua haén cuõng hieåu raèng haén ñeán khoâng ñuùng luùc.

 Moät ngöôøi ñaøn oâng ñang ngoài ngay ngaén, quaù ngay ngaén treân gheá. Chính veû cöùng ñô aáy cuûa ngöôøi ñaøn oâng vaø veû ngöôïng nghòu cuûa Mi laøm haén bieát haén ñeán khoâng ñuùng luùc. Anh hoûi aæ Haén ñöùng ôû cöûa vaø noùi kheõ nôi haén ñaõ soáng, ñaõ töø ñoù trôû veà. Vuõ Löôïng nhaén haén noùi vôùi gia ñình raèng Vuõ Löôïng vaãn khoûeï  Mi ñöùng ngheï Lòch söï caûm ôn. Mi khoâng môøi haén vaøo nhaø. Mi troâng ñeïp hôn böùc aûnh Löôïng giöõ trong tuø. Thoang thoaûng muøi nöôùc hoaï Haén chaøo Mi, chaøo ngöôøi ñaøn oâng. Mi noùi: "oâng anh toâi" ñeå giôùi thieäu khi haén ñaõ quay goùt.
 
 Haén thôû daøò Haén laïi nghó ñeán Löôïng. Mi coù quyeàn coù baïn trai, coù ngöôøi yeâuï Haén chaúng traùch Mò Nhöng hôi nhanh. Löôïng môùi tuø ñöôïc hôn moät naêm chöù maáî Haõy coá chôø theâm ít laâu nöõaï Coøn khoái thôøi gian ñeå löông taâm Mi khoûi caén röùt.
 
 Ngaøy veà cuûa anh taäp trung caûi taïo laø moät daáu hoûi khoan maõi vaøo thaàn kinh, vaøo taâm trí vaø khoâng coù lôøi giaûi ñaùp. Löôïng seõ coøn ôû ñoù ñeán bao giôø? Löôïng vaãn nghó Mi ñang ñau khoå vì xa Löôïng. Löôïng töï haøo vì Mò Traø Mi cuûa Löôïng. Taám aûnh Traø Mi vaø hai ñöùa con, gaëp ai Löôïng cuõng khoe, Löôïng caát raát caån thaän, boïc trong hai laàn tuùi ni-loâng.
 
 Sau kyø bò xaø lim, Löôïng phaùt khuøng. Thích thì laøm. Khoâng thích laø nghæ. Ñi laøm Löôïng chuù yù tìm rau taøu bay, baét nhaùi hôn laø laøm. Hình nhö ñaõ ñöôïc laøm chaùnh aùn xöû con chuoät cuûa Döï moät laàn, Löôïng thích laøm chaùnh aùn, thích ñoái thoaïi vôùi nhöõng con vaät tröôùc khi aên thòt noù. Baét ñöôïc con nhaùi naøo, Löôïng cuõng giô cao leân ngang maët, quaùt naït, roài môùi vaát vaøo caïp loàng:

 - aø. thaèng naøî Maøy coøn ñònh laån troán haû. Ñònh thoaùt khoûi tay tao haû? Khoâng ñöôïc ñaâu, con ôò Toäi maøy nheï, neân chuùng tao khoâng xöû. Ñoù laø chuùng tao chieáu coá ñeán maøî Taäp trung thoâò Taäp trung caûi taïo
ï 
 - aø, thaèng naøy beù quaù. Thieáu nieân. Maøy baûo maøy chöa ñeán tuoåi chöù gì. Ñuùng laø maøy chöa ñeán tuoåi, thaèng nhoùc. Thì tao cöù vay tuoåi cuûa maøî Treû con tao cuõng xaøò Lôùn tao cuõng xaøò
 
 Löôïng laïi beû ñuøi vaát vaøo caëp loàng.
 
 Ñeán con khaùc Löôïng laïi giô leân ngaém nghía
ï 
 - Ñöôïc ñaây, vöøa maét boá ñaâî Boá keát nöôùc da ñaâî Nhaûy hôû? Ñaõ sa vaøo thieân la ñòa voõng naøy maø coøn ñònh troán haû? Ngu theá haû con...
 
 Vaø nhöõng toái ñoïc baùo Nhaân Daân (oâng chaùnh giaùm thò noùi: Caùc anh phaûi queân dó vaõng, höôùng veà töông lai, phaûi coù baùo ñoïc) Phoå caát gioïng raønh roït ñoïc tin toaø aùn Bertrand Russell xöû aùn Nixon, anh em gaøo leân:
 
 - Cho noù caùi boïp
 
 - Cho thaèng Nixon ñi taäp trung caûi taïo
ï 
 Tieáng Löôïng gaøo to nhaát. Vaø cöôøi: "Coù thaèng Nixon ôû ñaây cho noù neám muøi taäp trung vôùi anh em mình ñeå noù bieát theá naøo laø leã ñoä". Roài Löôïng laïi haùt:

 Ai coù veà treân beán soâng Töông Nhaén ngöôøi duyeân daùng toâi thöông Sao ñaønh nôõ döùt tô vöông...
 
 Löôïng coù bieát chuyeän gì ñaõ ñeán vôùi vôï Löôïng, vôùi Löôïng khoâng? Neáu bieát, Löôïng seõ phaûn öùng ra saoû Haén ñaõ töøng vieát thö cho Ngoïc, mong muoán Ngoïc ñöôïc giaûi thoaùt, mong muoán Ngoïc rôøi boû haén, ñöøng gaén boù vôùi cuoäc ñôøi choù maù cuûa haén, ñeå haén yeân taâm ñi tuø, chòu cho heát caùi aùn deâ ñöïc ñeû. Nhöng Ngoïc vieát thö vaøo cho haén vôùi moät gioïng traùch moùc vaø ñau ñôùn: "Coù leõ anh cho raèng mình coù quyeàn ñöôïc cao thöôïng vaø muoán ñoái xöû vôùi ngöôøi khaùc theá naøo cuõng ñöôïc hay sao. Em hoaøn toaøn khoâng ngôø anh coù theå coù nhöõng yù nghó nhö vaäî.."
 
 Khi aáy haén ñaõ veà 75 ñeå ñöôïc tha, nhöng roài laïi trôû laïi Q. N, tieáp tuïc ñi tuø. Löôïng vaø Mi chöa qua caùi taän cuøng thaát voïng aáî Löôïng môùi ñi tuø, ñeán nay môùi ñöôïc hôn moät naêm thoâò Traø Mi vaãn coøn nhôù nhöõng ñeâm möa, hai vôï choàng thöùc giaác troø chuyeän. Haén hieåu ñöôïc nhöõng ñeâm möa ñoái vôùi nhöõng caëp vôï choàng treû. Boàng beành khoâng gian. Saïch seõ. Tinh khoâò Maùt röôïò Hai ngöôøi song song nghe möaï Tieáng möa keùo veà moät thuôû hoàng hoang.
 
 Haén khoâng traùch Traø Mò Nhöng haén thöông Löôïng. Haén thöông nhöõng ngöôøi nhö Löôïng, nhö haén. Bieát bao ngöôøi ñi tuø ñaõ maát vôï, maát con. Vôï laáy choàng khaùc. Con ñi lang thang, aên caép, aên troäm, vaøo tuø. Hoï bò boû rôi ngay ôû trong tuø. Caùi dinh luõy cuoái cuøng aáy ñeå mình troán traùnh, ñeå mình aån naùu, ñeå mình ñeâm ñeâm tìm veà cung khoâng coøn nöõaï May maø haén khoâng rôi vaøo caûnh aáî Nhöng söï buoàn thaûm khoâng vì theá maø khoâng ñaày aép cuoäc ñôøi haén. Beân caïnh noãi ñau bò tieâu dieät, vieäc kieám soáng quaù khoù khaên. Cuoäc soáng khoâng coù choã cho haén. Haén khoâng theå ngoài ñöôïc væa heø. Vì caùi maùu só cuûa haén. Vì tröôùc ñaây haén ñaõ khaù noåi tieáng ôû caùi thaønh phoá naøy, maø baây giôø neáu haén ngoài væa heø seõ laø moät baèng chöùng chöùng toû raèng haén ñaõ bò ñaùnh guïc. Haén ñaõ thuaï Haén ñaõ bò tröøng phaït, vaø chaáp nhaän tröøng phaït.  Haén khoâng muoán theá.
 
 Cuoäc soáng væa heø laø cuoäc soáng raát baáp beânh vaø bò leân aùn: Thænh thoaûng ngöôøi ta laïi môû moät ñôït caøn queùt væa heø. Phaûi noùi söùc soáng væa heø thaät laø dai daúng. Haøng ñoaøn coâng an, phoøng thueá, quaûn lyù thò tröôøng, khu phoá... giaèng töøng quang rau muoáng, xaùch töøng saûo caø chua, thu töø noài buùn rieâu, raù xoâò Væa heø saïch baùch ñöôïc vaøi ngaøî Roài nhö Phaïm Nhan, noù laïi moïc raï Laïi phaûi môû moät ñôït caøn queùt môùò Bieát bao giai thoaïi, huyeàn thoaïi chung quanh vieäc ñoù. Naøo laø moät anh quaûn lyù thò tröôøng keùo caùi thuùng cuûa baø baùn xoâi ñoäi treân ñaàu xuoáng, theá laø caû moät noài cöùt uïp leân maët anh taï Roài chuyeän maáy anh lieân ngaønh thu noài buùn rieâu vaøo truï sôû ñang ngoài ñaùnh cheùn vôùi nhau thì baø baùn buùn vaøo, baø moùc tuùi laáy ra maáy quaû chanh ñeå caùc thuû tröôûng duøng "vì rieâu nhaø em hoâm nay ít chua"...
 
 Thaät laùo toeùt. Ñuùng laø phaûn öùng giai caáp, phaûn öùng cuûa boïn tieåu tö saûn thò daân bò ñuïng ñeán quyeàn lôïò Ñieàu ñoù deã hieåuï Tieåu thöông laø phi xaõ hoäi chuû nghóa, laø maûnh ñaát haøng ngaøy, haøng giôø phaùt sinh chuû nghóa tö baûn. Ñoù laø söï choáng laïi chuû nghóa xaõ hoäi moät caùch töï giaùc hay khoâng töï giaùc, laø ñoái laäp vôùi kinh teá xaõ hoäi chuû nghóaï Cuoäc ñaáu tranh ai thaéng ai vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát, coøn gay go quyeát lieät, phöøc taïp khoù khaûn khoâng phaûi moät sôùm, moät chieàu maø dieãn ra suoát thôøi kyø quaù ñoä. Cuõng phaûi tính ñeán khaû naêng coù boïn phaûn ñoäng, boïn phaù hoaïi ñang ñöùng ñaèng sau giaät daây choáng phaù. Phaûi tìm ra ñöôïc boïn aáî Phaûi lieân tuïc môû nhöõng ñôït tieán coâng. Ñoù laø taát yeáuï Coù cuoäc ñaáu tranh caùch maïng naøo thaéng lôïi deã daøng. Caøng gaàn thaéng lôïi laïi caøng gian nan.
 
 Moät trong nhöõng keát quaû cuûa ñôït quaûn lyù thò tröôøng aáy laø Phuùc muø khoâng haønh ngheà ôû cöûa thaønh ñoaøn nöõaï Caû maáy ngöôøi baùn thuoác laù ôû ñoù cuõng bieán maát.
 
 May cho haén, Ngoïc xin ñöôïc vieäc daùn hoäp giaáy cho Coâng ty maî Ngoïc möôïn caû xe caûi tieán cuûa Coâng tî Maáy boá con haén leân nhaän.
 
 Xuaát hieän ôû Coâng ty vôï trong moät tö theá nhö vaäy thaät laø khoå taâm, nhöng bieát laøm saoï Ngoïc cuõng khoâng muoán haén ñi nhaän caùc-toâng, nhaän giaáy, nhöng moät mình thaèng Hieäp laøm khoâng noåò Nieàm vui coù coâng vieäc laøm aùt caû söï nhuïc nhaõ xaáu hoå. Vôùi laïi Ngoïc ñaõ chuaån bò chu ñaùo, hai boá con haén chæ vieäc keùo xe ñi thoâò Coâ Linh, thuû kho chính, moät ñaûng vieân, raát quyù Ngoïc. Coâ cuõng laø moät phuï nöõ "goaù soáng" coøn laâu hôn caû Ngoïc. Chæ coù caùi khaùc laø choàng Linh ñi beâ (Nam) coøn haén ñi teâ (tuø). Hai ngöôøi thöông nhauï Thôøi gian sô taùn, thôøi gian haén coøn ñi xa, caû hai troâng coi haøng nhaø len, haøng nhaø vaûò Coù laáy ñeán caù taï len cuõng khoâng ai bieát. Nhöng khoâng ai nghó ñeán chuyeän aên caép. Ngaøy aáy tieáng aên caép coøn bò gheâ tôûm, coøn bò moïi ngöôøi khinh bæ vaø leân aùn. Moät hoâm Linh aáp uùng baûo Ngoïc, maët ñoû leân nhö chính Linh ñang laøm moät vieäc xaáu xa:
 
 - Ngoïc ôi, coù ít len vuïn toå ñan hoï môùi noäp laïi ñaáy, hay laø maøy laáy ñan cho con Thöông caùi aùo coäc taî
 
 Ngoïc sôï haõi:
 
 - Cheát, ai laïi theá
 
 - Khoaûng hôn laïng len vuïn aáy maø. Ñan caûi hoa daâu cho con ñöôïc ñaáî
 
 Linh thöông Ngoïc. Hai ngöôøi cuøng xa choàng.

 Linh coøn ñöôïc löông cuûa choàng, löông ñaïi uyù vôùi caùc tieâu chuaån maø vaãn thaáy khoù khaên.
 
 Sau naøy caû Linh, caû Ngoïc cuøng xuyùt xoa nhôù laïi maø tieác reû:

 - Chæ mình ngaøy xöa laø ngu thoâò Chuùng noù baây giôø khoâng coù gì laø khoâng aên caép. Thaèng to aên caép toï Thaèng nhoû aên caép nhoû.
 
 Haén daùn hoäp. Vaø ngay laäp töùc taïo thaønh quy trình. Ñaàu oùc haén voán nhö vaäî Phaûi coù moät soá keïp baèng saét. Pheát hoà vaøo caùc-toâng cöùng vaø khuoân laïi hình hoäp, phaûi coù keïp saét keïp cho ñeán khi hoà khoä Nhöng caùi khoù laø pheát hoà leân nhöõng baêng giaáy daøi ñeå vieàn goùc hoäp vaø caùi nhaõn to coù in chöõ Tocontap caïnh hình chieác aùo sô-mi coå cöùng. Pheát xong phaûi daùn ngaî Ñeå chaäm giaáy bò aåm vaø muûn raï
 
 Daùn ñöôïc moät luùc caû saøn nhaø ñaày hoà. Caùc gieû lau tay ñaày hoà. Boán chung quanh töôøng chaát ñaày toaøn hoäp roãng. Coù luùc töï nhieân choàng hoäp ñoå nhaøo, ñoå caû vaøo maâm côm.
 
 Khi ñem ñi traû haøng maáy boá con xeáp leân xe môùi khoå. Hoäp roãng coàng keành, khoâng theå ghì chaët, ghì chaët thì beïp hoäp. Ñeå loûng thì hoäp rôò Phaûi thaùo caû hai giaùt giöôøng ñaët leân thaønh xe caûi tieán. Vaø xeáp hoäp leân. Ngoïc nhaát ñònh khoâng cho haén leân cô quan Ngoïc nöõaï Thaèng Hieäp, con Thöông xe ñöôïc roàò Ngoïc baûo:

 "Hoäp roãng nheï thoâò Ñeå boá ôû nhaø troâng em". Ngoïc baûo vaäy, nhöng hai ñöùa vöøa xe ñi, xoùc maáy caùi ñaõ ñoå heát hoäp xuoáng ñöôøng. Phaûi xeáp laïi vaø laáy daây ñan töøng maét nhö maét voõng, uùp leân treân hoäp.
 
 Baây giôø haén vaãn nhôù roõ raøng buoåi tröa aáî Hoäp ñoå ngoån ngang, caùi laám, caùi nghieâng, naép moät nôi, hoäp moät neûoï Maáy boá con meâ maån nhaët, xeáp vaø veà nhaø tìm theâm daây chaèng buoäc. May maø ñöôøng luùc aáy vaéng oâ-toä Haén ñöùng nhìn theo hai ñöùa con beù tyù ñöùa keùo, ñöùa ñaåy caùi xe hoäp cao ngaát ñi moät quaõng xa môùi quay vaøoï Ngoïc ñang chôø hai ñöùa ôû coâng tî Chaäm laém laø mai seõ coù tieàn, theâm vaøo ñeå Ngoïc chi tieâuï Ñoù laø moùn tieàn ñaàu tieân haén goùp vaøo vôùi Ngoïc. Haén caûm thaáy yeân taâm vì coøn gaàn moät nöûa choã caùc-toâng chöa daùn. Coøn ít ra laø moät xe hoäp nöõaï