Ñôn vò ñaàu tieân cuûa TQLC laø tieåu ñoaøn 1 Quaùi Ñieåu ñöôïc thaønh hình vaøo thaùng 8 naêm 1954 taïi Nha Trang, tieåu ñoaøn goàm caùc ñaïi ñoäi caûm töû quaân ôû ngoaøi Baéc di cö vaøo Nam sau hieäp ñònh Geneøve vaø mang teân laø tieåu ñoaøn 1 Boä Binh Haûi Quaân vaø tröïc thuoäc Boä Tö Leänh Haûi Quaân.

Ngaøy 1. 10. 1954, Binh Chuûng TQLC, ñöôïc chính thöùc thaønh laäp vôùi danh xöng Binh Ñoaøn TQLC vaø phuï thuoäc vaøo Binh Chuûng Haûi Quaân.

Qua naêm 1955 tieåu ñoaøn 2 ra ñôøi taïi Raïch Döøa, vaø moät boä chæ huy lieân ñoaøn ñöôïc thaønh laäp ñeå ñieàu ñoäng 2 tieåu ñoaøn treân.

Song song vôùi ñaø phaùt trieån cuûa QLVNCH, töø naêm 1958 - 1960, hai tieåu ñoaøn 3 vaø 4 ñöôïc thaønh laäp vaø Binh Ñoaøn TQLC ñöôïc caûi tieán thaønh löõ ñoaøn vaøo naêm 1961, vaø ñeå yeåm trôï ñaëc bieät cho caùc cuoäc haønh quaân thuû boä, caùc ñaïi ñoäi yeåm trôï thuû boä, ñaïi ñoäi vaän taûi, ñaïi ñoäi truyeàn tin, ñaïi ñoäi quaân y v.v... keá tieáp nhau ra ñôøi.

Naêm 1962, tieåu ñoaøn 1 phaùo binh TQLC ñöôïc thaønh laäp vôùi 2 phaùo ñoäi 75 ly vaø 1 phaùo ñoäi 105 ly ñeå yeåm trôï tröïc tieáp cho caùc ñôn vò TQLC.

Trong thôøi gian keå treân, ñôn vò TQLC tröïc thuoäc Boä Tö Leänh Haûi Quaân, vaø sang ñeán naêm 1963, thì Binh Chuûng TQLC ñöôïc taùch rôøi khoûi Quaân Chuûng Haûi Quaân vaø tröïc thuoäc thaúng Boä Toång Tham Möu, keà töø ñoù Binh Chuûng TQLC hoaøn toaøn töï ñieàu haønh taát caû nhöõng hoaït ñoäng cuûa Binh Chuûng mình nhö chæ huy, ñieàu ñoäng taùc chieán, yeåm trôï haønh quaân v.v...

Naêm 1964 tieåu ñoaøn 5 Haéc Long ra ñôøi vaø vì nhu caàu chieán thuaät luùc baáy giôø neân hai boä chæ huy chieán ñoaøn A vaø B ñöôïc thaønh hình ñeå chæ huy tröïc tieáp caùc tieåu ñoaøn TQLC taêng phaùi haønh quaân taïi laõnh thoå caùc Quaân Ñoaøn hay caùc vuøng chieán thuaät.

Trong 2 naêm 1965 vaù 1966, hai tieåu ñoaøn 6 Thaàn Öng vaø tieåu ñoaøn 7 Huøm Xaùm ñöôïc thaønh hình, giöõa naêm 1968, TQLC ñöôïc caûi danh thaønh caáp Sö Ñoaøn vaø hai chieán ñoaøn A vaø B thaønh 2 löõ ñoaøn 147 vaø 258, Caùc ñaïi ñoäi yeåm trôï taêng thaønh caáp tieåu ñoaøn nhö tieåu ñoaøn yeåm trôï thuûy boä, tieåu ñoaøn quaân y, tieåu ñoaøn truyeàn tin v.v...

Ñaïi ñoäi huaán luyeän trôû thaønh trung taân huaán luyeän sö ñoaøn ñaët taïi Röøng Caám, Thuû Ñöùc, coù khaû naêng cung caáp haøng ngaøn taân binh cho caùc tieåu ñoaøn sau khi ñaõ ñöôïc huaán luyeän thuaàn thuïc caên baûn boä binh taùc chieán vaø haønh quaân ñaëc bieät khoâng, thuûy, boä.

Ngoaøi ra, Sö Ñoaøn TQLC coøn coù moät beänh vieän rieâng vôùi nhöõng trang bò toái taân vaø caùc baùc só taøi hoa nhaát luùc baáy giôø nhö baùc só Trung Chænh, baùc só Traàn Xuaân Duõng, baùc só Traàn Thanh Taâm v.v... ñeå phuïc vuï caùc chieán só coïp bieån vaø gia ñình cuûa hoï.

Naêm 1969, Tieåu ñoaøn 8 OÙ Bieån, tieåu ñoaøn 9 Maõnh Hoå, tieåu ñoaøn 2 phaùo binh ra ñôøi.

Naêm 1970, tieåu ñoaøn 3 phaùo binh vaø löõ ñoaøn 369 ñöôûc thaønh laäp, vaø sau ñoù theo nhu caàu cuûa chieán tröôøng luùc baáy giôø caùc ñôn vò ñaëc bieät nhö Bieät Ñoäi Soùng Thaàn, Bieät Ñoäi taùc chieán ñieän töû, ñaïi ñoäi vieãn thaùm A, B vaø c ñöôïc thaønh hình ñeå yeåm trôï cho caùc tieåu ñoaøn taùc chieán thanh toaùn chieán tröôøng moät caùch mau choùng vaø goïn leï, tôùi giai ñoaïn naøy Su Ñoaøn TQLC coi nhö ñaõ hoaøn chænh vaø ñöôïc caùc nhaø quaân söû ñaùnh giaù laø moät ñôn vò Toång Tröø Bò coù khaû naêng vaø thieän chieán ngang haøng vôùi caùc ñôn vò baïn treân chieán tröôøng Vieät Nam.

Naêm 1974, Löõ Doaøn 468 goàm caùc tieåu ñoaøn 14, 16, 18 vaø moät phaùo ñoäi 105 ñöôïc ra ñôøi ñeå chuaån bò cho vieäc thaønh laäp moät Sö Ñoaøn TQLC thöù 2.

Keå töø sau 1960, caùc ñôn vò TQLC ñeàu ñoàn truù taïi khu Röøng Caám phía Taây Baéc thò xaõ Thuû Ñöùc, giaùp ranh quaän Dó An, Bieân Hoøa, ngoaïi tröø tieåu ñoaøn 4 mang danh Kình Ngö neân phaûi ñaët thò xaõ Vuõng Taøu ñeå ñöôïc gaàn vôùi bieån. Boä Tö Leänh ñöôïc ñaët taïi Saøi Goøn vaø moät vaøi ñôn vò yeåm trôï coù haäu cöù taïi Thò Ngheø.

Laø löïc löôïng Toång Tröø Bò neân caùc löõ ñoaøn TQLC luoân luoân ñöôïc taêng phaùi rieâng leû töøng löõ ñoaøn ñeán caùc quaân ñoaøn hay vuøng chieán thuaät ñeå haønh quaân taùc chieán theo nhu caàu töøng chieán dòch.

Trong quaù trình chieán ñaáu keå töø khi thaønh laäp cho ñeán ngaøy mieàn Nam Vieät Nam rôi vaøo tay Coäng Saûn, vôùi taâm nguyeän ñöùng ñaâu laø nhaø, ngaõ ñaâu laø giöôøng, TQLC quyeát chieán, quyeát thaéng, TQLC ñaõ tham gia haøng traêm traän chieán lôùn nhoû nhö chieán dòch Ñoã Xaù, traän Moä Ñöùc, haønh quaân ñoå boä Dekhouse V, Soùng Thaàn 1/67 v.v... vaø chöa bao ñöôïc neám muøi thaát baïi, ñieån hình nhö traän Phuïng Döïc naêm 1965, nôi maø moät tieåu ñoaøn TQLC non treû ñaõ ñaùnh tan moät trung ñoaøn thieän chieán cuûa sö ñoaøn 3 Sao Vaøng Vieät Coäng vaø ñòch quaân phaûi nghieâng mình kính caån ngaõ noùn khaâm phuïc vaø ñaët bieät danh chi tieåu ñoaøn 2 laø Traâu Ñieân. Hay muøa heø ñoû löûa ngaøy 8. 4. 1972, tieåu ñoaøn 6 Thaàn Öng ñang xaây toå taïi caên cöù Phöôïng Hoaøng thì moät trung ñoaøn chieán xa cuûa Vieät Coäng toaøn laø thöù chieán xa T54 hay PT76, toan nhuùng giaám Thaàn Öng, nhöng khoâng ngôø ñeâm ñoù Thaàn Öng ñöôïc moät böõa cua rang muoái nhö yù. Keát quaû nhö baùo caùo cuûa chính uûy trung ñoaøn chieán xa gôûi veà trung öông thì "quaân ñòch cheát ba, quaân ta cheát heát", vaø töø ñoù tieåu ñoaøn 6 mang theâm bieät danh Thaàn Öng Caûm Töû ñeå caùc anh em beân kia nhôù maø neù ñaïn. Ngoaøi nhöõng cuoäc haønh quaân thöôøng nhö treân, Sö Ñoaøn TQLC coøn hôïp taùc cuøng nhöõng ñôn vò baïn trong nhöõng cuoäc haønh quaân quy moâ nhö cuoäc haønh quaân sang Campuchia, chieán dòch Lam Sôn 719, vaø ñaëc bieät trong cuoäc haønh quaân Lam Sôn 72 taùi chieám thò xaõ Quaûng Trò do Quaân Ñoaøn 1 chæ huy. Ñeâm 14 raïng ngaøy 15. 9. 1972 caùc chieán só coïp bieån thuoäc tieåu ñoaøn 3 Soùi Bieån ñaõ hieân ngang taùi chieám laïi coå thaønh Ñinh Coâng Traùng ñang naèm trong tay ñòch vaø döïng ngoïn côø vaøng ba soïc ñoû treân ngoâi thaønh coå thaân yeâu. Chieán coâng naøy ñaõ laøm raïng danh cho binh chuûng TQLC cuõng nhö QLVNCH.