NHÖÕNG HÌNH AÛNH TUYEÄT VÔØI CUÛA NGÖÔØI VIEÄT TÎ NAÏN 
TAÏI PARIS/PHAÙP VAØ TAÏI HOA THÒNH ÑOÁN/MYÕ
NHAÂN NGAØY 30 THAÙNG 4 THÖÙ 25.

Tin Paris: Gaàn nhö thoâng leä, cöù ñeán ngaøy 30 thaùng 4, ngaøy ñaát nöôùc Vieät Nam Coäng Hoøa bò Coäng Saûn xaêm laêng, ngöôøi Vieät taïi Paris cuõng nhö treân theá giôùi töï do, toå chöùc cuoäc bieåu tình ñeå phaûn ñoái Vieät Coäng ñaõ chaø ñaïp nhaân quyeàn cuûa ngöôøi daân moät caùch man rôï.

Ñieåm ñaëc bieät ngaøy 30 thaùng 4 laàn naøy laø laàn thöù 25 naêm 1/4 theá ky,û Vieät Coäng muoán khoe khoang  vôùi theá giôùi söï xaêm laêng cuûa mình vôùi nhöõng bieåu döông vaø phaùt bieåu ruøm beng. Traùi laïi vôùi ngöôøi Vieät haûi ngoaïi thì laïi uaát haän caøng daâng cao. Taïi Paris, ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñaõ toå chöùc moät löôït 2 cuoäc bieåu tình ôû hai nôi khaùc nhau. Moät cuoäc bieåu tình ôû quaän 13 nôi ngöôøi AÙ Chaâu cö nguï ñoâng ñaûo nhaát vôùi khoaûng 400 ngöôøi tham döï vaø moät cuoác bieåu tình khaùc tröôùc toaø ñaïi söù Vieät Coäng vôùi khoaûng 120 tham döï.

Ñoaøn ngöôøi bieåu tình tröôùc toøa ñaïi söù Vieät Coäng ñaõ chaïm traùn vôùi vaøi phaàn töû thaân Coäng. Coù the,å  chính boïn Vieät Coäng trong toøa ñaïi söù. Nhöõng phaàn töû ñoù duøng maùy chuïp hình ñoaøn bieåu tình. Moät choác nhöõng phaàn töû ruùt maát. Ñaây cuõng laø loái huø doïa coå ñieån maø boïn Vieät Coäng thöôøng aùp duïng töø tröôùc ñeán nay. Ñieåm thích thuù laø nhöõng nhaân vieân an ninh Phaùp laïi baøy toû caûm tình moät caùch noàng nhieät vôùi ñoaøn bieåu tình choáng ñoái chính quyeàn Vieät Coäng vaø cuõng neân noùi theâm laø trong ñoaøn bieåu tình coù söï hieän dieän cuûa moät chöùc saéc thuoäc House Of Commons cuûa Great Britain, baø De ROLAND-PEEL, raát coù thieän caûm vôùi ngöôøi Vieät tî naïn taïi Anh cuõng nhö taïi AÂu Chaâu. Baø ñeán raát sôùm, tröôùc giôø quy ñònh vaø döï tôùi maõn cuoäc töùc laø töø 9 giôø 45 saùng ñeán 7 gìôø chieàu.

Cuõng taïi cuoäc bieåu tình tröôùc toøa ñaïi söù Vieät Coäng, moät chuyeän baát ngôø xaûy ra ñaõ laøm ngöôøi tham döï xuùc ñoäng maõnh lieät ñoù laø: Khoaûng 11 giôø 30,  coù moät baø ñeán gaëp Ban Toå Chöùc xin leân phaùt bieåu. Baø noùi khoaûng 2 phuùt thì loay hoay nhö laáy moät vaät gì trong aùo "maêng toâ". Baø Vaân Haûi cuõng laø ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, thaáy haønh ñoäng cuûa baø kia "laø laï" neân ñeán gaàn theo doõi vaø baø nhaän ra muøi xaêng tieát ra töø ngöôøi ñaøn baø ñoù vaø baø loay hoay laáy caùi queït löûa ñeå töï ñoát chaùy mình ngay dieãn ñaøn. Baø Vaân Haûi baùo ñoäng vaø nhieàu ngöôøi aøo ñeán ngaên chaän trong ñoù coù caû caûnh saùt Phaùp. Baø ñoù ngaát xæu vaø ñöôïc caûnh saùt Phaùp ñöa vaøo nhaø thöông cöùu caáp. Sau môùi bieát baø ngaát xæu vì duøng thuoác nguû ñeå quyeân sinh keøm vôùi söï töï thieâu cuûa mình. Baø ñaõ ñöôïc nhaân vieân cöùu caáp taïi nhaø thöông taän tình cöùu chöõa.

Ñöôïc bieát baø coù teân laø Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh coù gia ñình  vaø coù boán con.  Con lôùn nhaát ñaõ vaøo ñaïi hoïc. Baø ñeán töø tænh Rennes, moät tænh mieàn bieån phía Taây cuûa nöôùc Phaùp vaø caùch Paris khoaûng 500 caây soá.

Khi coøn ôû Vieät Nam baø Haïnh coù quan heä raát maät thieát vôùi nhöõng ngöôøi choáng cheá ñoä Vieät Coäng vaø ñaëc bieät laø vôùi nhaïc só nhaïc só Nguyeããn Höõu Caàu. OÂng Caàu hieän bò aùn chung thaân khoå sai vaø bò giam taïi traïi Z30A/Xuaân Loäc.

Khi ñaøo thoaùt sang Thaùi Lan, Baø Haïnh coù sinh hoaït chung vôùi oâng Nguyeãn Quaûng Vaên, moät kyõ sö ñieän toaùn  (naêm 1985 oâng Quaûng Vaên töø Phaùp vaøo chieán khu cuûa Maët Traän QGTNGPVN vôùi yù ñònh xaêm nhaäp Vieät Nam. Hieän khoâng ai bieát oâng cö nguï ôû ñaâu) vaø ñöôïc ñònh cö taïi Phaùp naêm 1990 bôûi tröôøng hôïp ñaëc bieät.

Taïi Phaùp, baø Haïnh cuõng coù vieát cho vaøi tôø baùo vôùi buùt hieäu laø Ngoïc Haân. Khi baø ñeán cuoäc bieåu tình cuøng vôùi hai baø baïn. Nhöng hai baø baïn hoaøn toaøn khoâng bieát yù ñònh töï thieâu cuûa baø Haïnh.

Sang ngaøy hoâm sau, Ban Toå Chöùc cuõng nhö nhöng ngöôøi bieát baø coù ñeán beänh vieän thaêm hoûi vaø ñöôïc söùc khoeû coûa baø Haïnh raát khaû quan.

Ngoaøi ra moät trong ngaøy 30 thaùng 4 vaøo luùc 10 giôø, laõo töôùng Traàn Hoàng, ngöôøi ñaõ töøng laùi moät loaïi cô giôùi ñeå laøm ñöôøng thöôøng goïi laø xe uûi ñaát, huùc saäp coång toaø ñaïi söù Vieät Coâng taïi Paris xoâng thaúng vaøo huùc vaøo coät côø Vieät Coäng, ñaõ leân taàng hai thaùp Eiffel, ngay choå baûn ñeøn ghi naêm 2000,   treo moät ñaïi kyø Vieät Nam Coäng Hoøa. Ñeå nhöõng ngöôøi chung quanh chuù yù, laõo töôùng Traàn Hoàng ñoát hai phoâng phaùo vaø ñoàng thôøi raûi 1 löôïng lôùn truyeàn ñôn. Haønh ñoäng taùo baïo vaø tuyeät vôøi naøy ñaõ ñöôïc nhieàu phoùng vieân cuûa baùo cuõng nhö ñaøi truyeàn hình Phaùp thaâu goïn. Ñaëc bieät ñaøi FR2-FR3 cuõng coù phoûng vaán laõo töôùng. Söï kieän treân ñaõ ñöôïc phaùt hình vaø phaùt thanh tröa hoâm ñoù. Moät phoùng vieân Vieät Nam ñaõ thaâu laïi ñöôïc vaø ñem chieáu laïi trong buoåi hoäi thaûo ñöôïc toå chöùc chieàu hoâm ñoù do VPLL Caùc Hoäi Ñoaøn vaø Ngöôøi Vieät Töï Do taïi Phaùp toå chöùc .

Ngoaøi ra taïi Hoa Thònh Ñoán. Ngöôøi Vieät tî naïn ñaõ toå chöùc nhöõng sinh hoaït suoát tuaàn ñeán ngaøy 30 thaùng 4. Vaø ñaõ maïnh daïn ñaäp guïc hai teân Vieät Coäng khieâu khích baèng caùch tieåu tieän vaøo baøn thôø toå. Moät teân ñöôïc chôû ñi nhaø thöông vaø moät teân bò caûnh saùt baét giöõ veà toäi coâng xuùc tu sæ. Haønh ñoäng ñoù ñaõ thuùc ñaåy maïnh meû ngöôøi Vieät tî naïn treøo leân toøa ñaïi söù Vieät coäng treo côø vaøng 3 soïc ñoû.

Nhöõng söï kieän treân laø nhöõng hình aûnh tuyeät vôøi vaø laø taùt tai naåy löûa vaøo nhöõng ngöôøi chuû tröông hoøa hôïp hoøa giaûi vôùi Vieät Coäng, choái töø laù quoác kyø thaân yeâu, bieåu töôïng söï chieán ñaáu beàn bæ cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi cho söï töï do nhaân quyeàn cuûa ngöôøi Vieät Nam. Vaø cuõng moät ñoøn khaù naëng ñeå chöùng toû vôùi Vieät Coäng raèng, coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi khoâng bao giôø ñeå Vieät Coäng naém quyeàn kieåm soaùt maø Vieät Coäng vaãn quyeát lieät reâu rao laø naém troïn coäng ñoàng vaøo naêm 2000. 

ÑAÂY NHÖÕNG HÌNH AÛNH TUYEÄT VÔØI

Hình anh ñoaøn bieåu tình tröôùc söù quan Vieät Coäng taïi Phaùp

HÌNH 1  -  HÌNH 2

Hình aûnh baø Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh töï thieâu taïi Phaùp:

HÌNH 1  -  HÌNH 2  - HÌNH 3 

Hình aûnh laõo töôùng Traàn Hoàng treo ñaïi kyø Vieät Nam Coäng Hoøa

HÌNH 1  - HÌNH 2  - HÌNH 3  - HÌNH 4  -  HÌNH 5 

Hình aûnh bieåu tình taïi Hoa Thònh ñoán/Hoa kyø

HÌNH 1  -  HÌNH 2  -  HÌNH 3  -  HÌNH 4  -  HÌNH 5
HÌNH 6  -  HÌNH 7 - HÌNH 8  - HÌNH 9  -  HÌNH 10