CÑ/NVTD ÔÛ PARIS BIEÅU TÌNH PHAÛN ÑOÁI LEÂ KHAÛ PHIEÂU

PARIS (TH): Ngaøy thöù Hai 22/5/00 vöøa qua, Toång bí thö ñaûng CSVN Leâ Khaû Phieâu ñaõ daãn moät phaùi ñoaøn treân 100 ngöôøi goàm nhieàu chöùc saéc quan troïng cuûa cheá ñoä cuøng moät soá giaùm ñoác xí nghieäp quoác doanh ñeán thaêm nöôùc Phaùp theo lôøi môøi cuûa Toång thoáng Phaùp Jacques Chirac qua trung gian cuûa Toång bí thö ñaûng Coäng saûn Phaùp Robert Hue.

Tin töùc veà chuyeán ñeán Phaùp cuûa moät chöùc saéc cao caáp nhaát cuûa ñaûng CSVN ñaõ laøm coäng  ñoàng Vieät Nam taïi ñaây phaãn noä vaø nhieàu cuoäc bieåu tình döõ doäi ñaõ ñöôïc toå chöùc khaép nôi taïi Paris nhaèm phaûn ñoái söï coù maët cuûa Leâ Khaû Phieâu taïi Phaùp vaø cuõng ñeå toá caùo caùc söï vi  phaïm nhaân quyeàn cuûa CSVN tröôùc theá giôùi.

Ñöôïc bieát trong luùc Toång thoáng Phaùp Jacques Chirac tieáp Toång bí thö CSVN Leâ Khaû Phieâu taïi ñieän Elyseùe vaøo chieàu ngaøy 22/5/00, Coäng ñoàng ngöôøi Vieät Töï do taïi Phaùp ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình taïi Parvis des Droits de L'homme, Place Trocadero, thuoäc quaän 16 Paris vaøo luùc 18 giôø chieàu. Trong cuoäc bieåu tình naøy, ngoaøi coäng ñoàng ngöôøi Vieät töï do taïi Paris coøn coù söï tham gia cuûa chính giôùi Phaùp nhö TNS Nicolas Abou, daân bieåu Laurent Dominati, baø cöïu boä tröôûng Francoise Hostalier vaø moät soá ñaïi dieän caùc coäng ñoàng VN taïi Cuba, Loã Ma Ni, Hung Gia Lôïi... 

Cuoäc bieåu tình lôùn nhaát vôùi gaàn 20 xe  treo ñaày côø vaøng soïc ñoû phaùt xuaát ngay taïi Khaûi Hoaøn Moân/Paris. Ñoaøn xe naøy ñaõ bò moät löïc löôïng caûnh saùt Phaùp chaän laïi treân ñaïi loä  Champs Elyseùe. Moät soá ngöôøi trong ban toå chöùc treân xe ñaõ ñöôïc ñöa veà ñoàn caûnh saùt lieân quaân 8/9 Paris thaåm vaán, nhöng ñöôïc traû töï do toaøn boä ba giôø sau ñoù. 

Vaøo luùc 16 giôø 30 cuõng trong ngaøy 22/5, moät cuoäc taäp trung bieåu tình nöõa ñaõ dieãn ra ngay quaûng tröôøng Trocadero (ñoái dieän thaùp Eiffel). Theo nguoàn tin cuûa Ban toå chöùc bieåu tình vôùi söï tham döï cuûa nhieàu ñoàng höông ñeán töø Bæ, Hoøa Lan vaø mieàn Nam nöôùc Phaùp.

Ñaëc bieät nhaát laø söï coù maët cuûa nguïc só Nguyeãn Chí Thieän vaø nhaø baùo Sylvie Pasquier laø ngöôøi kyù giaû vöøa bò nhaø caàm quyeàn Haø Noäi truïc xuaát khi baø ñeán thaêm Baùc só Nguyeãn Ñan Queá taïi Saøi Goøn vaøo thaùng Tö vöøa qua.

Theo döï ñònh cuûa ban Toå chöùc, ngaøy 23/5 Leâ Khaû Phieâu cuõng seõ phaûi ñoái ñaàu vôùi moät cuoäc bieåu tình khaùc nöõa taïi quaûng tröôøng Trocadero.

VAØI PHAÛN ÖÙNG TRONG CHUYEÁN ÑI CUÛA LEÂ KHAÛ PHIEÂU

Laõnh Tuï Cöïc Höõu  Phaùp Phaûn Ñoái Söï  Tieáp Ñoùn Daønh Cho  Laõnh Tuï Coäng Saûn

 TIN BA LEÂ - Tröôùc söï tieáp ñoùn  aân caàn maø chính phuû Phaùp ñaõ  daønh cho Toång Bí Thö Coäng Saûn  Leâ Khaû Phieâu, moät laõnh tuï cöïc  höõu taïi Phaùp ñaõ ñöa ra nhöõng  lôøi taán coâng raát naëng neà. OÂng  Alain Madelin laø ngöôøi caàm ñaàu  ñaûng Daân Chuû Töï Do. OÂng ñaõ  noùi treân ñaøi phaùt thanh Phaùp  Nhö sau: " Toâi raát söõng soát khi  thaáy söï ñoùn tieáp noàng haäu daønh  cho moät toång bí thö maø cuõng laø  moät saûn phaåm aùc ñoäc cuûa Ñaûng  Coäng Saûn töøng thaám maùu  ngöôøi." Toång Thoáng Jacques  Chirac ñaõ ñaõi tieäc möøng ñoùn Leâ  Khaû Phieâu taïi Ñieän Elysee vaøo  ngaøy hoâm qua. Vaøo tuaàn tröôùc  oâng Alain Madelin ñaõ cuøng soaïn  thaûo moät quyeát nghò ñöôïc ñöa  vaøo Nghò Vieän AÂu Chaâu. Trong  quyeát nghò naøy thì oâng ñaõ ñeà  nghò AÂu Chaâu ban moät ñaëc aân  ñöôïc goïi laø "soå thoâng haønh töï  do", daønh cho caùc naïn nhaân  ñang bò ñaøn aùp döôùi nhöõng cheá  ñoä ñoäc taøi khaép theá giôùi. Trong  dòp leân tieáng ngaøy hoâm nay thì  oâng Madelin coù noùi raèng oâng seõ  chieáu coá ñeán caùc naïn nhaân ñang  bò cuøm keïp taïi Vieät Nam. OÂng  cho bieát ñaây laø phaûn öùng cuûa  ñaûng Daân Chuû Töï Do tröôùc söï  tieáp ñoùn aân caàn maø chính phuû  Phaùp ñaõ daønh cho moät laõnh tuï  Coäng Saûn. 

Moät cuoäc vieáng thaêm beõ baøng

PARIS (THDCÑN): Duø treân danh nghóa laø moät cuoäc vieáng thaêm chính thöùc, oâng Leâ Khaû Phieâu ñaõ ñeán Phaùp moät caùch aâm thaàm tröa Chuû nhaät 21-5-2000. Ñaõ khoâng coù moät nhaân vaät quan troïng naøo cuûa Phaùp ra phi tröôøng ñoùn tieáp oâng.

OÂng Leâ Khaû Phieâu ñaõ ñeán Paris vaøo chieàu ngaøy 21/5. Cuøng ñi vôùi Phieâu coù Phoù thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng, boä tröôûng ngoaïi giao Nguyeãn Dy Nieân, thöù tröôûng keá hoaïch vaø ñaàu tö Voõ Hoàng Phuùc, hôn moät chuïc caùn boä tuyø tuøng, phieân dòch vaø 14 doanh nhaân. Toái 21/5, Leâ Khaû Phieâu noùi chuyeän vôùi moät soá Vieät kieàu "yeâu nöôùc ngoaøi" trong söù quaùn Haø Noäi.

Saùng 22-5, oâng Phieâu hoäi kieán vôùi toång thoáng Phaùp Jacques Chirac trong voøng 45 phuùt. Hai beân trao ñoåi moät caùch hình thöùc. OÂng Leâ Khaû Phieâu tuyeân boá seõ ñaåy maïnh caûi toå vaø oâng Chirac höùa seõ uûng hoä caùc coá gaéng caûi toå. Chæ coù moät vaán ñeà cuï theå ñöôïc ñeà caäp tôùi laø thoaû hieäp song phöông veà thuû tuïc nhaän con nuoâi. 

Hieän coù raát nhieàu ngöôøi Phaùp nhaän coâ nhi Vieät Nam laøm con nuoâi. Toái 22-5, oâng Phieâu ñaõ ñöôïc toång thoáng Phaùp môøi duøng moät böõa côm toái khoâng coù tieáp taân vaø nghi thöùc.

Ngaøy thöù Ba, 23-5, oâng Phieâu duøng xe löûa ñi thaêm khu giaûi trí Futuroscope taïi Poitiers vaø buoåi toái trôû veà Paris ñeå hoäi kieán vôùi boä tröôûng vaän taûi Phaùp Jean-Claude Gayssot, moät ngöôøi thuoäc Ñaûng Coäng Saûn Phaùp.

Ngaøy thöù Tö, oâng Phieâu tham döï moät buoåi hoäi thaûo taïi Thöôïng Vieän Phaùp veà caùc vaán ñeà ñaàu tö, ñeán thaêm Haï Vieän (khoâng coù tieáp ñoùn chính thöùc) vaø buoåi toái ñi xem ñaù banh.

Thöù Naêm oâng ñi thaêm cô sôû saûn xuaát maùy bay taïi Toulouse, roài töø Toulouse rôøi nöôùc Phaùp ñi YÙ.

Thuû töôùng Phaùp Lionel Jospin, laõnh tuï ñaûng Xaõ Hoäi, cuoái cuøng ñaõ khoâng chaáp nhaän gaëp oâng Phieâu. OÂng Phieâu ñeán Phaùp aâm thaàm vaø ra ñi trong aâm thaàm.

Ñaùng chuù yù laø suoát ngaøy 22 vaø sang 23, taïi Phaùp vaãn chöa coù baùo chí, truyeàn hình naøo chuù yù ñeán chuyeán ñi cuûa Phieâu.

Ngay caû ñaûng Coäng saûn Phaùp cuõng ñöùng ngoaøi leä cuoäc ñoùn tieáp nhö muoán chöùng toû hoï cuõng khoâng thaân thieän ñöôïc vôùi moät ñaûng CS vaãn coøn oâm xaùc cheát Stalin, suøng baùi Lenin vaø duøng baïo löïc ñeå baûo veä chuyeân chính voâ saûn vaø phaùt trieån 'daân chuû taäp trung'.

Moät soá nhaø baùo Phaùp noåi tieáng ñaõ cho raèng trong neàn chính trò môùi cuûa theá kyû 21, cheá ñoä daân chuû vaø ñoäc taøi caùch bieät nhau baèng caû moät ñaïi döông, vaø ngöôøi daân thöôøng raát tinh teá phaân bieät ñöôïc moät chính khaùch daân chuû vaø moät teân ñoäc taøi.

CHÍNH TRÒ GIA PHAÙP ÑAÛ KÍCH VIEÄC ÑOÙN TIEÁP TRUØM COÄNG SAÛN HAØ NOÄI

PARIS (TH): Nguoàn tin töø caùc cô quan truyeàn thoâng quoác teá hoâm Thöù Tö 24 thaùng Naêm cho hay moät chính trò gia haøng ñaàu thuoäc phe baûo thuû ôû Phaùp ñaõ leân tieáng ñaû kích vieäc toång thoáng Jacques Chirac long troïng ñoùn tieáp toång bí thö ñaûng CSVN, oâng Leâ Khaû Phieâu.

Phaùt bieåu treân ñaøi phaùt thanh Phaùp, oâng Alain Madelin, ngöôøi ñöùng ñaàu ñaûng Töï Do Daân Chuû Phaùp, ñaõ noùi raèng oâng raát ngaïc nghieân khi thaáy chính phuû Phaùp ñoùn tieáp oâng Leâ Khaû Phieâu vaø phaùi ñoaøn moät caùch long troïng. Theo oâng Madelin, oâng Phieâu laø "moät saûn phaåm taøn baïo cuûa moät ñaûng coäng saûn saét maùu".

Tuaàn tröôùc ñaây, leân tieáng trong cuoäc hoïp cuûa quoác hoäi AÂu Chaâu, oâng Madelin ñaõ baày toû söï uûng hoä veà vieäc caáp "thoâng haønh töï do" cho naïn nhaân cuûa caùc cheá ñoä ñaøn aùp treân khaép theá giôùi. Hoâm Thöù Ba tuaàn naøy oâng cuõng cho hay laø seõ chuù yù hôn veà Vieät Nam.
 

LEÂ KHAÛ PHIEÂU KHOÂNG COÙ CAÂU TRAÛ  LÔØI CHO DOANH GIA PHAÙP

PARIS (TH): Theo caùc tin töùc töø beân Phaùp, saùng thöù Tö 24-5-2000, trong baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc cuoäc hoäi thaûo veà kinh teá Vieät Nam toå chöùc taïi Thöôïng Vieän Phaùp vôùi chuû ñeà "Vieät Nam, giai ñoaïn hai cuûa chính saùch ñoåi môùi?" Toång bí thö ñaûng CSVN Leâ Khaû Phieâu ñaõ nhaán maïnh ñeán quyeát taâm muoán xaây döïng moät neàn kinh teá "ñoäc laäp töï chuû" döïa treân söï hôïp taùc vaø hoäi nhaäp vaøo kinh teá theá giôùi, ñoàng thôøi laäp laïi nguyeän voïng ñöôïc thaáy quan heä hôïp taùc Phaùp-Vieät phaùt trieån theâm.

Tuy nhieân, tay choùp bu cuûa coäng saûn Vieät Nam ñaõ khoâng ñeà caäp moät caùch cuï theå ñeán vieäc thöïc hieän giai ñoaïn hai trong chính saùch ñoåi môùi.

Giai ñoaïn hai trong chính saùch ñoåi môùi ôû Vieät Nam ñöôïc ñöa leân thaønh chuû ñeà cuûa cuoäc hoäi thaûo phaûn aùnh thaùi ñoä chôø ñôïi cuûa giôùi doanh nhaân Phaùp muoán chính phuû Haø Noäi xaùc ñònh roõ ñöôøng höôùng ñaåy maïnh hôn nöõa tieán trình caûi toå. Nhöng trong phieân hoïp naøy, caâu hoûi naøy chöa coù lôøi giaûi ñaùp thoûa ñaùng.

Trong khi ñoù, Thöôïng Vieän Phaùp vaø Trung Taâm Ngoaïi Thöông Phaùp (CFCE) cho raèng chính saùch môû cöûa kinh teá Vieät Nam thöïc hieän töø naêm 1986 ñaõ mang laïi ít nhieàu keát quaû tích cöïc. Nhöng hieän nay moät soá quan saùt vieân ñang ghi nhaän laø Vieät Nam ñang traûi qua moät giai ñoaïn khoù khaên. 

Söï kieän ñaùng lo ngaïi chính yeáu laø nguoàn ñaàu tö tröïc tieáp ngoaïi quoác maø Vieät Nam ñang raát caàn ñeå phaùt trieån nhanh choùng thì laïi ñang suy giaûm. Chính vì theá maø phía Phaùp hy voïng raèng tình hình thöïc teá ñoù seõ thuùc ñaåy chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam ñaåy maïnh vaø hoaøn thieän chính saùch ñoåi môùi. Noùi caùch khaùc laø ñöa chính saùch caûi toå taïi Vieät Nam böôùc qua giai ñoaïn hai. 

Cuoäc hoäi thaûo ñaõ taäp trung ñoâng ñaûo doanh nhaân Vieät Nam trong phaùi ñoaøn vaø khoaûng 100 doanh nhaân, chuyeân gia tö vaán vaø ñaïi dieän caùc ban ngaønh taïi Phaùp coù quan taâm ñeán Vieät Nam. 

 Leâ Khaû Phieâu caûn trôû ñoåi môùi vaø caûi toå

 Arnauld Dubus (Baùo Liberation)

LTS: Nhaân chuyeán ñi Phaùp laàn ñaàu tieân cuûa moät toång bí thö CSVN, baùo Liberation, moät tôø  baùo coù uy tín haøng ñaàu taïi Phaùp ñaõ coù moät baøi nhaän ñònh veà uy tín, thaønh tích vaø söï baát löïc cuûa Leâ Khaû Phieâu nhö döôùi ñaây.

Töôùng Leâ Khaû Phieâu, toång bí thö ÑCSVN, hoài hoâm qua (22/5) ñaõ ñöôïc Toång thoáng Chirac tieáp kieán. OÂng Phieâu, naêm nay 68 tuoåi, laø Toång bí thö ñaàu tieân cuûa ÑCSVN coâng du nöôùc Phaùp. TT Chirac ñaõ noùi vôùi oâng Phieâu laø nöôùc Phaùp vaãn tieáp tuïc uûng hoä chính saùch caûi toå cuûa VN.

Hai (02) naêm naêm (05) thaùng sau ngaøy ñöôïc ñoân leân caàm ñaàu guoàng maùy ñaûng, oâng Leâ Khaû Phieâu thöïc ra khoâng phaûi laø moät bieåu töôïng môùi. Ngöôïc laïi, oâng ta chæ laø moät bieåu töôïng cuûa moät thaùi ñoä uø lì, ñaõ khieán oâng ta bò keït cöùng trong nhöõng cuoäc ñaáu tranh noäi boä ñaõ laøm cho ñaûng CS xaâu xeù vaøo thôøi ñieåm quan troïng naøy. Thieát töôûng ñoäc giaû cuõng neân bieát laø ñaïi hoäi laàn thöù 9 cuûa ÑCSVN seõ ñöôïc trieäu taäp vaøo thaùng 6/2/2001. Thieát töôûng cuõng neân bieát, oâng Phieâu ñaõ ñöôïc choïn laøm toång bí thö chæ laø vì caùc phe phaùi trong ñaûng khoâng choïn ñöôïc moät ngöôøi keá vò Ñoã Möôøi hoài thaùng 6 naêm 1996. Chæ vì theá maø vieân cöïu chính uûy quaân ñoäi nhaân daân VN naøy chöa laøm sao coù aûnh höôûng lôùn maïnh trong guoàng maùy ñaûng.

Töø ngaøy ñöôïc ñoân leân laøm Toång bí thö, oâng Phieâu chæ phaùt ñoäng ñöôïc moät chieán dòch choáng tham nhuõng vaø ñaõ ñöa nhieàu ngöôøi, keå caû moät soá ñaûng vieân CS, vaøo naèm khaùm. Moät hai  ngöôøi cuõng ñaõ bò töû hình. Hoài thaùng Naêm 1999, oâng Phieâu laïi ñaõ phaùt ñoäng moät chieán dòch pheâ phaùn vaø töï pheâ phaùn seõ keùo daøi 2 naêm ñeå "laøm maïnh hoùa haøng nguõ ñaûng". Bình thöôøng ra chieán dòch naøy chæ ñöôïc phaùt ñoäng khoaûng moät naêm tröôùc khi ñaûng CSVN hoïp ñaïi hoäi,  laàn naøy oâng ta laøm nhö vaäy coù leõ chæ chöùng toû laø caùc phe phaùi trong ñaûng vaø taïi caùc ñòa phöông muoán ñaùnh nhau laâu hôn ñeå baûo toàn nhöõng ñaëc quyeàn ñaëc lôïi cuûa hoï.

Laø ngöôøi chæ chuù taâm caùc vaán ñeà yù thöùc heä, oâng Leâ Khaû Phieâu khoâng ñeå yù gì ñeán kinh teá, thaønh thöû ra chính oâng ta chòu traùch nhieäm ñaõ laøm trì treä tieán trình caûi toå, ñöôïc phaùt ñoäng töø thaäp nieân 80. Chính vò theá khoâng coù gì vöõng chaéc cuûa oâng ñaõ laøm cho oâng ta phaûi chaáp nhaän moät soá quan ñieåm baûo thuû, keå caû quan ñieåm cuûa cöïu bí thö Ñoã Möôøi. OÂng Ñoã Möôøi chính thöùc ñaõ veà höu nhöng vaãn coøn hoaït ñoäng vôùi tö caùch coá vaán toái cao cuûa ÑCSVN.

Hoâm kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp ÑCSVN, oâng Leâ Khaû Phieâu ñaõ töøng tuyeân boá "ñoåi môùi khoâng coù nghóa laø thay ñoåi chuû nghóa".

Vôùi moät laäp tröôøng uø lì nhö vaäy, vieäc bình thöôøng hoùa giöõa Hoa Kyø vaø VN ñaõ hoaøn toaøn bò ñình treä. Veà phía ngöôøi Myõ thì caùc nhaø ñaàu tö, nhaát laø caùc ngaân haøng vaø coâng ty vieãn  thoâng, chöa xaâm nhaäp ñöôïc thò tröôøng VN. Vaø veà phía VN thì haøng hoùa vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên, chöa xaâm nhaäp ñöôïc thò tröôøng Myõ.

Vieäc kyù keát thoûa hieäp naøy (bình thöôøng quan heä giöõa hai nöôùc) ñaùng leõ phaûi tieán haønh töø thaùng 9 naêm ngoaùi, ñeán baây giôø chöa ai bieát ñeán bao giôø môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc.

PHAÛN ÖÙNG CUÛA NGÖÔØI VIEÄT TAÏI PHAÙP VAØ CAÙC NÖÔÙC LAÂN CAÄN.

Ñöôïc tin Leâ Khaû Phieâu, teân toäi ñoà cuûa ngöôøi Vieät ñeán Phaùp. Ngöôøi Vieät tî nan taïi Phaùp cuõng nhö caùc nöôùc laân caän ñaõ phoái hôïp toà chöùc nhöõng cuoäc bieåu tình ngoaïn muïc duø raèng chính quyeàn Phaùp ñaõ noã löïc ngaên chaän. Hoï ñaõ ngaên chaän ñöôïc moät phaàn cuûa cuoäc bieåu tình baèng xe vaø cuoäc thaû bong boùng mang côø VNCH nhöng hoï khoâng ngaên chaän ñöôïc "Ñoäi Ñaëc Coâng" ñoát chaùy côø Vieät coäng vaø nhöõng vuï lieàu lónh cuûa vaøi caù nhaân. Nhöõng vieäc laøm lieàu lónh ñoù ñaõ chöùng toû quyeát taâm choáng Coäng tôùi cuøng duø raèng coù theå bò aûnh höôûng ñeán thaân theå hoï.Chuùng toâi xin ghi laïi vaøi chi tieát phaûn öùng maïnh maõ cuûa ngöôøi vieät tî naïn ñoái vôùi cuoäc vieáng thaêm cuûa teân toäi ñoà Leâ Khaû Phieâu vôùi loøng ngöôõng moä.

Tin chi tieát veà ñoaøn xe dieãn haønh.

Ngöôøi Vieät taïi Paris ñaõ toåi chöùc ñoaøn xe khoaûng gaàn 20 chieác, ñöôïc trang bò côø Vieät Nam Coäng Hoøa, moät ít côø Phaùp coù tính caùch töôïng tröng,  bieåu ngöõ, bích chöông vaø truyeàn ñôn choáng Leâ Khaû Phieâu. 

Luùc 10 giôø 40 saùng, ñoaøn xe baét ñaàu laên baùnh. Khôûi ñaàu ñoaøn xe chaïy voøng boàn binh Trocadero vaø chaïy ba voøng. Qua ñaïi loä Kleber ñeán  coâng tröôøng EÙtoile cuõng chaïy ba voøng. Ñoaøn xe ñeán ñaïi loä Champs Elysees, döï  ñònh seõ ñeán coâng tröôøng Concorde chaïy ba hoaëc boán voøng tröôùc khi trôû laïi Chams Elysees chaïy moät voøng möõa, roài ñeán khu chôï AÙ Ñoâng, Quaän 13. Nhöng vöøa qua khoûi coâng tröôøng Champs Elysees, Caùch dinh Toång Thoáng Phaùp loái 300 thöôùc thì bò caûnh saùt giöõ laïi ñeå ñôïi lònh caáp treân. Caûnh saùt ñieàu ñoäng theâm moãi luùc moät ñoâng vaø coù caû caûnh saùt ñi moâ toâ. Moät xe cuûa ngöôøi bieåu tình khaùc chaïy ñeán ñeå tieáp löông thöïc cuõng bò caûnh saùt giöõ laïi. Xe cuûa oâng Phaïm Vaên Thaønh trong ñoù coù ba ngöôøi baïn töø Hoøa Lan vöøa ñeán vì ñöôïc baùo tröôùc baèng ñieän thoaïi taùch ra kòp thôøi. Vaø cuõng nhôø vaäy oâng Thaønh ñaõ gôûi ngay tin khaép nôi treân theá giôùi. 

Khoaûng 12 giôø 30, nhöõng ngöôøi bieåu tình treân ñoaøn xe bò ñöa leân "xe caây" (xe chôû tuø) veà boùt gaàn ñoù. Caûnh saùt ñaõ luïc xeùt kyõ caøng töøng ngöôøi, ñoàng thôøi keâ khai lyù lòch vaø cho ra veà. Ngöôøi cuoái cuøng ñöôïc veà vaøo luùc 14 giôø laø baø Vaân Haûi.

Nhöõng ngöôøi ñöôïc thaû ñoù voäi ñeán coâng tröôøng Trocadero ñeå cuøng nhöõng ngöôøi khaùc chuaån bò cuoäc bieåu tình quy moâ vaøo luùc 16 giôø 15.

Trong cuoäc bieåu tình quy moâ ñoù coù söï hieän dieän cuûa nguïc só Nguyeãn Chí Thieän, baø Sylvaine Pasquier (phoùng vieân baùp Express vöøa bò Vieät Coäng truïc xuaát khoûi Saøi Goøn khi baø coá ñeán phoûng vaán baùc só Nguyeãn Ñan Que)á vaø vaøi nhaân vaät ngöôøi Phaùp.

Nhöõng vieäc laøm khoâng ngôø vaø khoâng deã thöïc hieän.

Cuõng trong thôøi gian ñoaøn xe bieåu tình dieãn haønh, baø Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh cuøng vôùi oâng Phaïm Anh Cöông ( cöïu quaân nhaân binh chuûng Bieät Ñoäng Quaân)ñeán taän "hang" Vieät Coäng nguyeàn ruûa boïn Vieät Coäng haïi daân haïi nöôùc vaø vöôït raøo vaøo trong toøa ñaïi söù Vieät Coäng caém côø Vieät Nam Coäng Hoøa. Thaønh coâng, nhöng oâng Cöông bò caûnh saùt vaät ngaõ baét ngay. Baø Haïnh ñaõ quay phim ñöôïc caûnh naøy. Caûnh saùt quay röôït baét baø Haïnh, nhöng baø nhanh chaân chaïy thoaùt. OÂng Cöông sau ñoù cuõng ñöôïc thaû veà voäi ñeán coâng tröôøng Trocadero döï bieåu tình.

Cuõng trong thôøi gian treân, oâng Traàn Hoàng ñôn thaân ñoäc maõ (coù oâng Töø Ngoïc Leâ vaø Nguyeãn Sôn theo ñeå chuïp hình)  xoâng vaøo dinh Toång Thoáng Phaùp ñöa ñôn kieän Toång Thoáng Chirac vaø ñeå phaûn ñoái vieäc tieáp ñoùn Leâ Khaû phieâu. Ñöa thö xong, oâng ra tröôùc coång caêng moät bieåu ngöõ baèng tieáng Phaùp vôùi noäi dung: "Ñieän EÙlysee laø nôi trang nghieâm cuûa daân toäc Phaùp, khoâng phaûi laø hang oå cuûa toäi ñoà. Leâ Khaû Phieâu haõy cuùt ñi. Yeâu caàu Toång Thoáng Charac ñöøng chöùa chaáp haén!". OÂng Traàn Hoàng bò caûnh saùt baét vaø ñöôïc ñöa veà boùt Quaän 7+8. Sau khoaûng moät giôø bò giöõ oâng Traàn Hoàng ñöôïc thaû. OÂng ñi boä veà phía Invalides thì bò taxi ñuïng vaø ñöôïc ñöa vaøo nhaø thöông Hotel-Dieu, ngay trung taâm Paris.

Ngaøy 22. 5. 2000, luùc 6 giôø 55. Laïi baø Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh cuøng hai chieán höõu ñaõ ñoát chaùy ruïi moät trong hai ñaïi kyø Vieät Coäng treo chung vôùi ñaïi kyø Phaùp ngay coâng tröôøng Clemenceau treân ñaïi loä Champs Elysees (ngaû tö ñaàu ñöôøng ñi vaøo ñieän EÙlysee). Baø Haïnh bò caûnh saùt baét vaø bò coøng tay ñöa vaøo boùt. Ñeán 11 giôø 15 baø Haïnh ñöôïc thaû vôùi ñieàu kieän phaûi rôøi Paris veà Brieuc, Bretagne (nôi baø cö truù) trong voøng 24 giôø.

Ngaøy 24. 5. 2000, lôïi duïng trôøi toái vaø moïi ngöôøi maûi meâ theo doõi traän ñaù ñöôïc tröïc tieáp trueàn hình treân maøn aûnh lôùn ôû Hotel de Ville. Moät nam moät nöõ ñaõ keùo côø Coäng Saûn xuoáng töôùi xaêng ñoát. Sau ñöôïc bieát ngöôøi nam ñoù laø oâng Leâ Vaên Hoïc tö Dinh.

NHÖÕNG HÌNH AÛNH CHUÙNG TOÂI GOÙP NHAËT  ÑÖÔÏC

BIEÅU DÖÔNG SÖÙC MAÏNH CHOÁNG COÄNG BAÈNG:

1. Bieåu tình baèng xe:

HÌNH 1 - HÌNH 2 - HÌNH 3 - HÌNH 4 - HÌNH 5 - HÌNH 6 

2. Bieåu tình baèng söùc ngöôøi

HÌNH 1 - HÌNH 2 - HÌNH 3 - HÌNH 4 - HÌNH 5 - HÌNH 6 - HÌNH 7
HÌNH 8 - HÌNH 9 - HÌNH 10 - HÌNH 11

3. Ñoát côø Vieät Coäng (raát tieác chuùng toâi khoâng coù hình baø Haïnh ñoát côø Vieät Coäng vaø baø Haïnh cuøng oâng Cöôøng vaøo toøa ñaïi söù VC caém coø VNCH)

HÌNH 1 - HÌNH 2 - HÌNH 3 - HÌNH 4 - HÌNH 5 - HÌNH 6 - HÌNH 7 
HÌNH 8 

 4. OÂng Traàn Hoàng taïi phuû Toång Thoáng Phaùp

HÌNH 1