Vaø thaønh coâng. Côø Vieät Coäng ñaõ bò ñoát ruïi
TIEÁP THEO