Duøng ñuoác löûa doát giaây treo cho côø rôùt xuoáng
TIEÁP THEO