Caùi hôïp taùc xaõ laøm mieán chính thöùc saûn xuaát khoâng quaù moät tuaàn leã. Traùng, phôi, gôõ baùnh da (thao taùc naøy khoù, baùnh gioûn quaù thì bò vôõ). Xeáp xuoáng ñaát cho noù aåm laïi ñeå chôø ñem ñi thaùò

 Haén ôû lì döôùi ñoù, khoâng veà nhaø. Buoåi tröa aên nhì nhaèng caùi baùnh chöng, buoåi chieàu thì Ky veà nhaø, coøn haén vaø Giang ñöôïc con Thöông hoaëc thaèng Hieäp mang côm ñeán (luùc baáy giôø môùi coù xe ñaïp). Cöù nhö nhöõng ngaøy chuû nhaät trong tuø, moät ngöôøi ñöôïc quaû taéc vaø hai anh em aên chung.

 Baây giôø ñeán moät vieäc boïn haén khoâng theå laøm ñöôïc: Thaùi mieán. Phaûi duùng soá baùnh ña ñaõ phôi khoâ aáy xuoáng nöôùc, cho noù meàm trôû laïò Roài cho vaøo maùy thaùò Ñoù laø hai quaû loâ baèng ñoàng coù nhöõng ñöôøng loõm xuoáng laøm thaønh raêng caùt. Coù moät caùi voâ-laêng toï Quay taî Chöa keå nhöõng voâ-laêng, nhöõng beä, nhöõng voøng bò.. Chæ hai quaû loâ baèng ñoàng cuõng ñuû laøm boïn haén khoâng daùm nghó tôùò Ñaét laém. Gaàn moät nghìn ñoàng môùi ñöôïc moät caùi maùy caét.

 Laïi Len. Len ñaõ gôõ cho boïn haén khoûi nhöõng khoù khaên aáî  Len ñeán baûo boïn haén: "Caùc anh cho baùnh vaøo bao, ñeøo ñi vôùi em". Luùc baáy giôø ñaõ laø chieàu, heát naéng. Caàn moät ngöôøi ôû nhaø uû loø, deïp pheân... vaø troâng nhaø.

 Giang baûo:

 - Anh Ky ôû nhaø nheù. Hoâm nay coù khi oâng phaûi nguû ôû ñaây ñaáî öu tieân oâng nhieàu quaù roài, chöa nguû laïi hoâm naøo
ï 
 Maët Giang khoù ñaêm ñaêm. Chaúng bieát Giang noùi thaät hay ñuøaï Ba bao baùnh ña ñaët leân caùi xe ñaïp cuûa Ky cao chaát ngaát. Loàng coàng neân nheï. Ba anh em, ngöôøi daét xe, ngöôøi ñôõ baoï Hoï ñi im laëng, khoâng ai noùi moät caâu
ï 
 Quanh co, ñöôøng heïp giöõa nhöõng ruoäng muoáng, nhöõng ao tuø. Ra phoá. Reõ vaøo moät ngoõ khaùc. Hai beân ñöôøng raûi nhöõng raùc, nhöõng xæ than... Haén ngoan ngoaõn theo Len nhö theo moät ngöôøi chò lôùn tuoåi, ngöôøi ñöa baøn tay daét haén ñi nhöõng böôùc ñaàu tieân, chaäp chöõng. Ñaõ troâng thaáy nhöõng pheân phôi baùnh ña, phôi mieán, tín hieäu saép ñeán nôi ñònh ñeán. Caû ba böôùc vaøo nhaø moät ngöôøi laøm mieán, boá coâ baïn cuûa Len. Loø. Boät. Chaäuï Vaø caùi maùy caét. Baây giôø haén môùi nhìn thaáy caùi maùy, nhìn thaáy hai quaû loâ vôùi nhöõng raêng vuoâng saéc baèng ñoàng ñoû saùng loaùng. Nhìn thaáy caùi voâ-laêng baèng saét, to boùng vì tay ngöôøò Nhìn thaáy caùi khaùt khao cuûa boïn haén.

ÔÛ maûnh saân heïp, döïng nhöõng pheân phôò Thoang thoaûng muøi chua cuûa nöôùc boät chua, cuûa nhöõng mieáng baùnh vuïn ngaâm töø nhöõng vaïi gaàn ñaáî Vaø ôû moät caùi chaùi goùc saân, tieáng nhöõng con lôïn traàm hoäc leân. Thaät laø cô chæ, neàn neáp. Ñaâu vaøo ñaáî kheùp kín. , Phaûi nuoâi ñöôïc lôïn, taän duïng boät beït rôi vaõi, nöôùc chuaï.. " Cô ngôi ngöôøi laøm mieán khoâng quen bieát maø Len ñöa ñeán laø lyù töôûng cuûa haén, mô öôùc cuûa haén. Haén kính caån nhìn oâng boá nieàm nôû ñoùn tieáp haén. Gaëp oâng, haén soáng laïi caûm giaùc hoài haén hai möôi tuoåi laàn ñaàu tieân gaëp nhaø vaøn Nguyeân Hoàng. Vaø caùi cô ngôi cuûa oâng laøm haén khao khaùt gioáng nhö haén ñaõ töøng khao khaùt vieát ñöôïc nhöõng trang Bæ voû, Nhöõng ngaøy thô aáuï..

 Haén nhìn coâ con gaùi oâng, baïn cuûa Len nhö nhìn moät sieâu saoï Coâ con gaùi ít tuoåi hôn Len, chæ vöøa thoaùt khoûi tuoåi thieáu nöõ thoâò Vôùi veû chaân thaät, giaûn dò cuûa moät ngöôøi lao ñoäng töø taám beù, coâ baét tay ngay vaøo vieäc. Laáy nia ñaït beân döôùi maùy caét. Choïn nhöõng laù aåm nhaát thaùi ngaî Vaø Len nhuùng nhöõng laù baùnh khaùc vaøo chaäu nöôùc gaàn ñoù.

 Coâ gaùi xoay voâ-laêng. Giang ñöa laù baùnh vaøo giöûa hai quaû loâ, noù cuoán vaøo caû laù baùnh laøm daên duùm vaø uøn laïi ôû khe raêng, nhöng noù nhaû ra nhöõng sôïi mieán ôû phía sauï Nhöõng sôïi mieán soùng nhau, ñeàu taêm taép, vôùi nhöõng veát caét vuoâng, moät maøu ngaø ngaø. Khoâng kìm giöõ ñöôïc nieàm vui, haén vôù laáy moät tuùm mieán giô leân. Hoaù ra khoâng chæ coù nhöõng sôïi daøò Coù nhöõng sôïi ngaén vaø mieán vuïn nöõa
ï 
 Nhöng tuùm mieán haén giô leân laø moät tuùm mieán soùng, ñeàu, meàm oaët chaúng thua keùm baát kyø moät loaïi mieán naøoï Maøu noù hôi ngaû vaøng, chöù khoâng traéng noõn, nhö vaäy caøng ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng. Noù chöùng toû mieán khoâng pha boät gaïo hay boät saén, duø naáu xong ñeå laâu môùi aên mieán vaãn gioøn.

 ...Haén nhoaøi ngöôøi quay voâ-laêng. Quaû laø moät coâng vieäc naëng nhoïc. Laù baùnh caøng to, maùy aên caøng naëng. Coù nhöõng laù baùnh quaù côõ phaûi laáy dao caét laøm hai, laøm baï Moà hoâi dính aùo haén. Len baûo:

 - Ñeå em!

 Len quaî Giang quaî OÂng boá môøi haén leân uoáng nöôùc, nhöng haén xin pheùp. Haén khoâng theå naøo ngoài uoáng nöôùc, khi chính Len quay maùy thaùi cho haén. Chæ rieâng moät chuyeän naøy haén ñaõ thaáy Len laø ngöôøi tuyeät dieäuï Chæ qua Len boïn haén ñaõ ñöôïc oâng boá cho söû duïng maùy, laïi coøn cöû coâ con gaùi giuùp ñôõ boïn haén.  Toái mòt boïn haén môùi cho mieán vaøo bao xe veà. Hoâm sau laïi nhö vaäî Vaãn coù Len ñi cuøng. Haén caûm thaáy khoâng theå laøm phieàn gia ñình ngöôøi laøm mieân laâu hôn nöõaï

 Khi chæ coøn hai anh em trong caên nhaø chô vô giöõa moät maûnh vöôøn hoang haén baûo Giang:

 - Laøm theá naøo coù maùy thaùi, Giang nhæ?

 Giang nhö ñaõ coù moät quyeát ñònh. Giang ñöùng leân ñi ñeán caùi chieáu ñeå mieán môùi thaùi ôû giöõa nhaø, laáy hai tay quô cho haén moät tuùm mieán soùng nhaát, phaûi ñeán hai ki-loä Giang baûo: - Anh caàm veà ñöa cho chò. Ñeå ñaáî Keä em. Baùn heát choã naøy ñaõ. Roài tính sauï Em lo vieäc baùn choï Mai 14 roàò Baùn möôøi töï Raèm laø heát.

 Haén cho choã mieán vaøo moät caùi bao, xaùch ñò Ñi boä doïc væa heø. Qua anh Thaân haén seû cho anh moät naém. Khi veà ñeán nhaø, haén ñoå mieán ra roå, khoe vôùi Ngoïc, vôùi caùc con, nhö khoe quyeån tieåu thuyeát vöøa môùi xuaát baûn. Coøn hôn theá. Quyeån tieåu thuyeát haén coù theå laøm ñöôïc. Haén ñaõ laøm. Ñoù laø ngheà cuûa haén. Ñaây laø toaøn boä coá gaéng, quyeát taâm cuûa haén laøm laïi cuoäc ñôøi töø caùi vaïch ngang xuaát phaùt laø nôi mình ñaõ bò tieâu dieät. Khoâng chòu thuaï Phaûi soáng. Ngöôøi ta muoán haén cheát. Nhöng haén vaãn soáng. Duø ñoái vôùi haén, khi khoâng vieát vaên nöõa thì cuoäc soáng chæ coøn laø toàn taïi sinh vaät. Bieát laøm saoï Caùi baûn naêng soáng cuûa con ngöôøi raát maïnh. Phaûi soáng qua ñöôïc cô ñaän naøî Roài seõ minh oan. Seõ ñi caùc nôò Phaùp luaät xaõ hoäi chuû nghóa quang minh chính ñaïò Cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa laø coâng baèng nhaát theá giôùò Coù theå coù nhöõng ñaùm maây ñen che phuû maët trôøi, nhöng roài maây seõ tan, maây seõ bay ñò Khong ai coù theå laøm cho haén maát ñöôïc nieàm tin vaøo chaân lyù giaûn ñôn: Coù coâng thì thöôûng, coù toäi thì phaït.  Phaûi tìm caùch gaïp ñöôïc oâng Traàn!

 Hôn moät naêm sau haén môùi gaëp ñöôïc oâng Traàn. Giôø ñaây nhôù laïi hai naêm môùi ra tuø cô cöïc aáy maø sôûn gai oác, maø kinh ngaïc khoâng hieåu laøm sao vaãn soáng ñöôïc. Haén nghó: May maø daïo aáy mình môùi 40 tuoåò Coøn söùc khoeû. Coøn chöa ngaïi coâng vieäc. Ngoïc cuõng vaäî Ngoïc cuõng coøn söùc baät. Naêm aáy Ngoïc môùi 35 tuoåò

 Nhöõng naêm thaùng soáng treân traùi ñaát naøy laø quaø taëng quyù nhaát maø taïo hoaù daønh cho moãi sinh vaät coù caùi may maén ñöôïc goïi laø ngöôøò "Ngöôøi ta chæ soáng coù moät laàn. Cho neân ñôøi soáng quyù giaù voâ cuøng. "Vaäy maø ngöôøi ta laïi thích thuù ñi tieâu dieät ñôøi soáng keû khaùc".

 Haén ñaõ bò cöôùp maát cuoäc ñôøò ít nhaát ñeán luùc ñoù, haén cuõng ñaõ bò cöôùp maát nhöõng naêm thaùng ñeïp nhaát. Haén muï mò ñi vì kieám soáng.

 Saûn xuaát ñöôïc taï boät ñaàu tieân, caùi hôïp taùc xaõ laøm mieán tan. Do Giang. Giang noùi vôùi haén:

 - Em khoâng laøm nöõa ñaâu!

 Haén choaùng vaùng. Thaät baát ngôø. Nhöng thöïc loøng haén thaáy nhö truùt ñöôïc gaùnh naëng. Suoát ngaøy ñeâm ôû giöõa maûnh vöôøn naøî Côm chaùo cheånh maûng, nguû vaï nguû vaät, xa vôï, xa con, nhö moät thöù tuø giam loûng. Voán khoâng coù. Khoâng theå mua chòu boät maõò Khoâng theå thaùi mieán nhôø maõò Ai baùn mieán choû May maø Len (laïi Len) baùn giuùp. Len baùn haøng coù duyeân laám. Len baùn ñöôïc moät buoåi thì boá meï ra chôï loâi veà. Maéng, chöûò aàm ó. Coâ baïn Len baùn hoä. Choã mieán vuïn coâ baùn cho nhöõng nhaø baùn buùn chaû. Ñöôïc giaù. Hoï cho mieán vuïn vaøo nhaân chaû nem. Bao nhieâu cuõng heát.

 Moät buoåi haén ñang ngoài xeáp laïi choã mieán cuoái cuøng thì Len ñeán. Len baûo:

 - Em troán boá meï em, ñi ñöôïc moät tyù thoâò Em ñeán chaøo anh. Anh Giang coù veà anh noùi vôùi anh aáy ñöøng traùch em. Vónh bieät caùc anh!

 Len khoùc, chaïy qua vöôøn ra cöûa, khoâng quay laïi nöõaï  Nguyeân nhaân caùi toå laøm mieán tan chaéc chaén coù phaàn caâu chuyeän cuûa Len. Khi nghe haén thuaät laïi chuyeän Len ñeán chaøo, maët Giang taùi ñò Moâi ñaõ moûng mím laïi chæ coøn laø moät veät thaúng. Neùt maët aáy cuûa Giang haén ñaõ troâng thaáy ôû traïi Q. N, khi Giang caàm löôõi böôùm ñöùng tröôùc Trieàu Phæ cao lôùn. Vaø hoâm sau haén laïi thaáy khi Giang laøm boác thaêm chia taøi saûn. Coù ba vaät ñaùng giaù nhaát phaûi chia: Caùi chaûo gang, caùi chaäu nhoâm, vaø caùi chum. Tieàn baùn pheân, baùn mieán ñuû traû tieàn boät cho chò Hieân. Haén boác ñöôïc truùng caùi chaäu nhoâm. Giang boác ñöôïc caùi chaûo gang. Vaø Ky: Caùi chum.

 Haén nhìn theo Ky bnoàn baõ ngô ngaùc vaùc caùi chum treân vai ñi ra ñöôøng, hai baép chaân gaày cong cong cuûa Ky böôùc qua vuõng nöôùc, ñaàu nghieâng leäch ñi vì caùi chum to cong ñeø moät beân vaò Tieáng Ky reân ræ:

 - Tieàn coù phaûi voû don ñaâu
ï 
 Chôø Ky ñi khuaát sau buïi chuoái phía ruoäng muoáng, Giang baûo:

 - Anh coù laáy caùi chaûo laøm gì khoâng? 

Haén laéc ñaàuï Giang xuoáng beáp, caàm caû moät hoøn gaïch neùm maïnh vaøo chaûoï "Choang". Caùi chaûo vôõ vuïn.

 Giang trôû vaøo ngoài oâm maët. Haén huùt thuoác laøo, laëng im. Moät luùc sau Giang baûo:

 - Anh em mình tính keá khaùc thoâò

 Moãi ngöôøi tính moät keá sinh nhai khaùc nhau
ï 
 Haén chöa tính ñöôïc keá gì thì gaïo ñaõ heát. Thao, vôï Bình xuùc cho maáy bôï Coâ Linh, thuû kho chính, vôï oâng ñaïi uyù ñi B cho Ngoïc maáy bôï (Giôø chæ coøn Linh "goaù soáng" thoâò Ngoïc ñaõ coù choàng ôû beân roài). Thao coøn giuùp ñöôïc haén nhieàu hôn. Bình baûo haén: "Maøy baûo Ngoïc xin giaáy giôùi thieäu ñeán cöûa haøng baø Thao mua giaøy ba-ta nheù". Ngoïc xin giaáy giôùi thieäu mua moät ñoâi, roài theâm vaøo ñoù con soá 0, thaønh möôøi ñoâò

 - Saùng mai baø Thao chôø maøy ôû cöûa haøng. Chuaån bò tieàn, baø aáy baùn cho chuïc ñoâi giaøy ba-ta
ï 
 Thao laø keá toaùn ôû cöûa haøng maäu dòch. ôû cöûa haøng aáy coù baø vôï oâng Leâ Coäng cuõng teân laø Thao neân goïi laø Thao phoà, vì baø to lôùn. Laø cöûa haøng phoù, baø Thao phoà laø moät trong nhötng ngöôøi ñöôïc quyeàn caáp giaáy cho mua haøng. Uy tín cuûa baø coøn lôùn hôn cöûa haøng tröôûng vì baø laø vôï oâng Leâ Coäng. Sau khi döï hoäi nghò boán beân veà, tieáng taêm oâng leân nhö soùng coàn, ñöôïc caû haønh phoá baøn taùn vôùi moät nieàm kieâu haõnh.

 Baø Thao phoà neå Thao vì baø nhôø Thao "theo doõi anh hoä chò". (Chaû laø oâng Coäng raát maùu gaùi vaø baø Thao phoà raát ghen. Coù laàn oâng ñaõ ruùt suùng baén chæ thieân giöõa phoá ñeå deïp baø Thao phoà ñang ñaùnh ñu laáy oâng maø xæa xoùi). Thao, voán laø ngöôøi ñaïi haøi höôùc vaø trieät ñeå kinh doanh nhöõng phi vuï aáy, cöôøi rinh rích thuaät laïi:

 - OÂng coù bieát toâi laøm gì khoâng? Theá laø toâi laïi ñi gaëp anh toâi noùi: Chò ñang nhôø em theo doõi anh ñaáî Anh chæ coù tín nhieäm toâi quaù thoâò

 Thao hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï giaùn ñieäp hai mang. Caû anh, caû chò ñeàu quyù Thao, vì Thao khoâng phaùt hieän ñöôïc ôû anh haønh vi xaáu xa ñó bôïm naøoï Chò cho raèng anh ñaõ bieát söûa chöõa, bieát nghó laïi vaø ghi cho Thao maûnh giaáy:

 Ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp 10 ñoâi ba-ta
ï 
 Vôùi Thao thì ñöôïc ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp do baø vieát vaøo moät maûnh giaáy traéng, coøn haén phaûi coù giaáy giôùi thieäu xin mua ñeå baø Thao phoà pheâ duyeät ôû beân leà. Coù giaáy roài, vôï choàng haén phaûi lo chaïy tieàn voán. Haén chaúng vay ai ñöôïc. Laïi Ngoïc. Ngoïc leân coâng ty, giaät noùng moãi ngöôøi daêm ba ñoàng.

 Haén caàm tieàn leân cöûa haøng mua giaøî Vaø khoâng bieát baùn ôû ñaâuï Mua ñöôïc haøng ñaõ khoù. Baùn ñöôïc haøng laïi khoù nöõaï Khoâng theå oâm moät boïc giaøy lang thang ôû chôï. Ngöôøi ta coù theå tuùm laáy anh. OÂng baûo veä chôï coù theå hoûi: "Naøy anh kia, cho xem caùi boïc. Giaøy aø? Anh laáy ñaâu ra soá giaøy naøyû Mua aø? Mua ôû ñaâuû Chæ cho toâò Haøng naøy laø haøng nhaø nöôùc. Buoân gian baùn laäu haû?" Theá laø ngöôøi xuùm laïò Ñoâng nghòt. Chæ coù ñoän thoå. Cöù cho laø thoaùt ñöôïc, vaøo ñöôïc trong chôï, ruït reø ñi ñi laïi laïi, tia nhöõng haøng vaøng khaùch, saø vaøo hoûi: "Chò coù mua giaøy ba-ta khoâng?" Ñeå roài nhaän ñöôïc moät caâu traû lôøi khinh khænh: "reû laém. Môùi laáy hoâm qua roàò Hoâm khaùc ñem laïi nheù". Hoaëc phaûi maëc caû töøng haøoï Hoï aán boïc giaøy vaøo gaàm quaày, (duø chöa ngaõ giaù, chöa giaû moät ñoàng naøo) giô leân töøng chieác, cheâ boâi, laïi noùi to, aàm caû chôï. Bao nhieâu ngöôøi qua laïi nhìn mình nhö nhìn moät con buoân (thaät ñaùng khinh bæ boïn buoân baùn, chaúng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát, maø chæ mua reû baùn ñaét, laøm giaøu). Teä haïi hôn, hoï nhìn mình nhö nhìn moät con saâu moït, ruùt haøng cuûa nhaø nöôùc.  Thaät laø moät vieäc ngoaøi söùc cuûa haén. Laïi chính Thao ñaõ giuùp ñôõ haén. Thao heïn haén buoåi toái sang nhaø. Thao ñöa baén ñi baùn. Hai ngöôøi ñaïp xe ñi xaï Xa laém. Haén keâu leân:

 - Saép ñeán Phuû Lyù chöa, baø Thao ôi!

 Haén phaán khôûi ñaáî Phaán khôûi vì saép coù tieàn ñaõ haún. Laïi phaán khôûi vì coù vôï choàng Bình, nhöõng ngöôøi baïn khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc.

 Thao ñöa haén ñeán moät nhaø quen coù maët haøng ôû chôï Chính, baùn haøng vaø nhaän tieàn.

 Thi thoaûng Bình laïi sang. Bình noùi caùch khaùc: Chín giôø mai leân cöûa haøng gaëp baø Thaoï Ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp ñaáî  Cuõng nhö caù meø oâ 5, coù nghóa laø kieân trì vöôït moïi khoù khaên, xeáp haøng mua thöïc phaåm cuûa maäu dòch trôû thaønh caâu noùi Ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp mang noäi dung laáy giaáy giôùi thieäu ôû xí nghieäp Ngoïc laøm, caàm leân ñeå baø Thao phoà duyeät baùn möôøi ñoâi giaøy ba- ta, tröø voán ñi, ñöôïc laõi möôøi laêm ñoàng. Haén ñaõ hoûi Thao lai lòch caùi chöõ Ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp. Thao cöôøi ngaët ngheõo:

 - Ai maø bieát ñöôïc. Hình nhö coù moät ñoaøn caùn boä truyeàn thanh xuoáng cöûa haøng moät laàn.

 Haén caõi:

 - Khoâng phaûi truyeàn thanh. Maø chieàn thanh. Chieàn thanh xí nghieäp. Laø caùi gì? Caû Ngoïc, caû Bình ñeàu cöôøò Luõ treû cuõng cöôøi laøn.

 Thao nghieâm tuùc:

 - OÂng bieát khoâng. Nguyeân taéc vieát nhöõng loaïi giaáy tôø naøy laø khoâng ñöôïc roõ raøng. Caøng khoù ñoïc caøng toát. Caàn laø caùi chöõ kyù, caùi soá haøng.

 Chöõ kyù cuûa baø Thao phoå ngueäch ngoaïc; loaèng ngoang. Chaéc baø hoïc chöa quaù lôùp haò Nhöng chöõ kyù cuûa baø thaät giaù trò. Maûnh giaáy con con, moät hai haøng chöõ xieân xeïo vaø chöõ kyù nhö loø-xo cuûa baø coù giaù to laém.

 Hôn moïi tôø giaáy baïc. Tôø giaáy baïc meänh giaù to nhaát luùc ñoù laø tôø möôøi ñoàng, tôø cuï möôït. Tôø giaáy cuûa baø ñöa cho haén giaù möôøi laêm, hai möôi ñoàng. Tôø baø ñöa cho ngöôøi khaùc coù giaù naêm, baûy chuïc. Tôø baø töï vieát vaø kyù cho mình leân tôùi tieàn traêm.  oâi! Caùi chöõ ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp yeâu quyù aáy haén ñaõ ñöôïc maáy laàn. Moãi chöø coù giaù trò thaät caoï Vöôït caû nhuaän buùt cuûa Kipling chöù chôi ñaâuï Ñeán khi aáy Bình môùi coâng nhaän nhuaän buùt cuûa oâng thôï caét toùc cho Bình chæ ôû haøng thöù haò Ñaàu ñuoâi laø theá naøy: Bình vaøo hieäu caét toùc. Sau khi ngoài xuoáng gheá vaø ñöôïc quaøng khaên, Bình baûo oâng thôï:

 - OÂng caét cao leân nhe

 - Vaâng. Ñuoåò

 Bình nhaéc laïi:

 - OÂng caét cao cho

 - Vaâng! Ñuoåò

 Ñeán khi traû tieàn. Bình ñöa ba haøo, oâng caét toùc nhaõ nhaën:

 - Cuûa oâng caét ñuoåò Naêm haøo

 Bình phaûi traû naêm haøoï Bình baûo: Ñoù laø nhuaän buùt cao nhaát. Moät chöõ hai haøo
ï 
 Roõ raøng, "Ñuoåi, hai haøo" chaúng theå naøo baèng ñoaøn chieàn thanh xí nghieäp tieàn chuïc ñöôïc.

 Chæ ñaùng tieác laø haén ñöôïc ñoaøn chieàn thanh voûn veïn coù ba laàn. Haén chæ ñöôïc höôûng höông hoa cuûa ngaønh thöông coù ba laàn. Ñeå caáp cöùu nhöõng luùc quaù khoù khaên maø soáng.

 Theá roài moät hoâm Daàn ñeán. Daàn baûo Daàn laäp moät hôïp taùc xaõ cô khí, nhöng chöa coù taøi khoaûn.

 - Giaù coù taøi khoaûn thì coù theå coù hôïp ñoàng laøm quanh naêm.  Daàn ruû haén vaøo vì Daàn laø moät trong nhöõng ngöôøi saùng laäp. Haén höùa seõ lo ñöôïc taøi khoaûn. Ñoù laø moät vieäc cöïc kyø khoù khaên. Caû thaønh phoá chæ coù treân chuïc hôïp taùc xaõ ñöôïc môû taøi khoaûn. Toaøn nhöõng hôïp taùc xaõ danh tieáng. Quy moâ nhö moät xí nghieäp vaø thöïc chaát cuõng laø xí nghieäp. Ñaûng, toå chöùc chính quyeàn cöû ngöôøi laøm chuû nhieäm, laøm keá toaùn, laøm bí thö ñaûng uyû. Nhöõng hôïp taùc xaõ Hoàng Minh, hôïp taùc xaõ Quyeát Tieán. Kieåu hôïp taùc xaõ nhö boïn haén ñöøng hoøng nghó ñeán coù taøi khoaûn ôû ngaân haøng.  Nhöng Daàn tin ôû haén. Haén tin ôû anh Thaân. Coâng vieäc thuaän lôïò Anh Thaân baûo haén ñeán nhaø oâng Ngoaõn, tröôûng phoøng thuû coâng khu phoá.

 Haén ñeán con ngöôøi noåi tieáng naøy, loøng lo laéng, duø anh Thaân ñaõ baûo: "Ngoaõn ñoàng yù caáp giaáy leân ngaân haøng. Chuù ñeán ñò Roài ôû ngaân haøng coù gì khoù khaên, toâi noùi cho".

 Haén lo vì Ngoaõn laø em ruoät oâng Traàn, vì haén ñeán nhaø Ngoaõn vôùi hai baøn tay traéng. Maø haén ñaõ nghe noùi nhieàu veà ngöôøi phuï traùch thuû coâng khu phoá naøî Veà phaïm vi oâng ta cai quaûn, veà nhöõng hôïp taùc xaõ aên neân laøm raï Veà doøng cuûa caûi ñoå vaøo nhaø oâng taï Veà thanh theá cuûa oâng Traàn maø oâng ñöôïc höôûng. Veà nhöõng dòp leã teát, nhaø oâng nhö ngaøy hoäò Veà nhöõng ngöôøi chaàu chöïc xin gaëp oâng maø khoâng ñöôïc oâng cho gaëp v. v... Toùm laïi toaøn nhöõng tin ñoàn gheâ gôùm. OÂng laø ngöôøi gheâ gôùm.

 Haén ñeán nhaø oâng, nhôø oâng, xin oâng moät chuyeän taøy ñình: Caáp taøi khoaûn cho moät hôïp taùc xaõ chöa coù truï sôû, chöa coù moät tyù maùy moùc, chöa kyù ñöôïc moät hôïp ñoàng saûn xuaát naøoï Haén ñeán oâng, bao thuoác laù cuõng khoâng, chæ mang theo moät boä maët khoù ñaêm ñaêm.

 Thaät maî Haén vöøa ñi vaøo thì gaëp hai ngöôøi khaùch böôùc raï Moät nam, moät nöõ. Chæ thoaûng troâng cuõng bieát laø nhöõng ngöôøi giaøu coù, sang troïng. Quaàn aùo cuûa hoï raët nhöõng thöù lyù töôûng, tieâu chuaån hoaù. Nam sô-mi xanh nhaït, quaàn xi-mi-li maøu möïc Cöûu Long. Nöõ quaàn xa tanh laø phaúng, aùo phin noõn. Maët hoï böøng saùng leân nhöõng nuï cöôøò Hai xe ñaïp Peugeot líp keâu gioøn tanh taùch. Thoaûng qua haén moät laøn khoùi thuoác thôm.

 Haén böôùc vaøo nhaø oâng Ngoaõn, ruït reø, sôï seät gaàn nhö tuyeät voïng, vôùi nieàm an uûi duy nhaát: Chæ coù moät mình oâng. Khaùch khöùa ñaõ veà heát. Haén seõ noùi ñöôïc thoaûi maùi hôn. Keå leå khoù khaên vaø van naøi deã hôn. Duø coù bò khöôùc töø cuõng ñôõ nhuïc nhaõ.  Ngoaõn nhaän ra haén ngaî Chaû haén gioáng anh Thaân. Vaø chaéc Ngoaõn vaãn nhôù lôøi heïn vôùi anh Thaân, nhaén haén ñeán.

 Ngoaõn baét tay haén, caùi baét tay nhieät tình chôø ñôïò

 Ngoaõn môøi haén ngoài xuoáng gheá ôû haønh lang cho maùt.

 Roài Ngoaõn vaøo nhaø, xaùch ra naøo bia, naøo baùnh ngoït, naøo thuoác laù, ñaët caû leân caùi baøn vuoâng con.

 Ngoaõn môû bia roùt ra coác vaø noùi vôùi haén moät caùch chaân tình:

 - OÂng aên ñò Uoáng ñò Cuûa ngöôøi ta cho toâi ñaáî Toâi khoâng maát tieàn ñaâu maø oâng sôï.

 Haén ra veà vôùi boä maët ñoû öûng vì bia, caùi coâng vaên cuûa phoøng thuû coâng nghieäp göûi ngaân haøng thaønh phoá ñeà nghò cho hôïp taùc xaõ Ñoàng Taâm ñöôïc môû taøi khoaûn ñuùt trong tuùi aùo sô-mi traéng, caùi aùo sô-mi anh Dieäu cho maø haén maëc raát vöøa ï  Haén khoâng ngôø Ngoaõn ñoái vôùi haén nhieät tình nhö vaäy Toát vaø thoâng caûm nhö vaäî Ngöôïc laïi haún vôùi nhöõng lôøi ñoàn ñaïò Haén nghó: Hay laø Ngoaõn bieát oâng Traàn ñaõ gaây ñau khoå cho haén. Vaø Ngoaõn muoán laøm giaûm moät phaàn noãi ñau cuûa haén chaêng?