Hình nhö coù ai vaøo maøn cuûa haén. Haén caûm thaáy nhö vaäy vaø môû maét. Ngoïc. Ngoïc ngoài caïnh haén, moät tay choáng xuoáng chieáu, ngöôøi hôi ngaû, nhìn haén. Toùc Ngoïc xoõa xuoáng hai maù baàu bónh. Haén voán raát öa ngaém khuoân maët naøng luùc hôi cuùi xuoáng naøy.  Haén naém laáy baép tay Ngoïc gaày guoäc, tay kia voøng qua löng naøng keùo naøng naèm xuoáng. Naøng ngoan ngoaõn, nheï nhaøng nhö moät con meøo. Haén raát kheõ, nhích ngöôøi chnyeån sang naèm nghieâng, voøng tay oâm laáy naøng. Naøng naèm im, caûm nhaän ñieàu naøng haøng mong öôùc, nay ñaõ thaønh söï thaät: Coù choàng naèm beân caïnh. Naøng ñang naèm beân caïnh choàng naøng. Moïi thöù ôû choàng naøng ñeàu thaân thuoäc vôùi naøng, töø muøi moà hoâi, hay chæ laø caùi muøi raát rieâng bieät töø cô theå haén, töø caùch haén naém tay naøng, caùch keùo naøng naèm xuoáng.

 Ñuùng. Choàng naøng ñaõ ôû caïnh naøng. Naøng sôï daây laø giaác mô. Nhöng ñuùng laø söï thaät. Cuõng nhö hoài haén môùi bò baét, naøng mong ñaáy laø moät giaác mô, nhöng laïi laø söï thaät, moät söï thaät taøn nhaãn, ñau ñôùn. Coâng nhaän noù laø ñieàu chaúng deã daøng gì. Naøng ñöa tay vuoát toùc choàng, sôø leân maët muõi haén, roài kheõ ñaåy haén naèm ngöûa. Naøng ngoài daäy. Naøng sôø naén khaép moïi choã treân ngöôøi haén nhö moät ngöôøi muø, chuû nhaân cuûa moät baùu vaät ñaõ bò maát, nay coù laïi trong tay.

 Roài naøng guïc maët leân ngöïc haén. Haén ñöa tay vuoát toùc naøng, vuoát doïc löng naøng. Naøng naèm uùp haún leân ngöôøi haén. Naøng nhaéc thaàm trong oùc: Ñuùng laø anh. Anh ñaõ veà vôùi em.  Nöôùc maét naøng roû treân ngöïc haén. Haén ñau quaën trong loøng, laáy tay voã veà naøng.

 Coù moät ngaøy, sau khi bò baét ñöôïc ít laâu haén ñaõ oâm laáy teân naøng maø thì thaàm troø chuyeän nhö hoâm nay haén oâm naøng baèng xöông baèng thòt trong tay. 

 Naøng ñaõ göûi teân naøng tôùi ñoù, tôùi xaø lim 76. Ñaáy laø böùc thö ñaàu tieân naøng vieát cho haén. Böùc thö chæ coù hai chöõ Tuaán + Ngoïc. Vieát baèng möïc Cöûu long, phía trong gaáu aùo sô - mi. Caùi aùo sô-mi haén caét ôû moät hieäu may phoá Hoaøng Vaên Thuï chöa kòp laáy thì bò baét, phaûi göûi hoùa ñôn cho oâng Lan. Hai chöõ aáy chöùa ñöïng moät löôïng thoâng tin raát lôùn. Haén bieát Ngoïc ñaõ ôû tröôøng veà. Ngoïc ñaõ gaëp oâng Lan. Ngoïc ñaõ bieát caùi tin khuûng khieáp naøy. Ñoù laø tieáng Ngoïc keâu maát haén, goïi haén töø theá giôùi beân kia. Laø lôøi Ngoïc noùi vôùi haén: Em tin anh khoâng coù toäi. Em luoân ôû beân anh.

 Möôøi naêm haïnh phuùc vaø, tin töôûng, ngöôøi ta ñaõ giaèng haén ra khoûi tay Ngoïc. ôû beân kia trôøi, Ngoïc goïi haén. Tieáng goïi laëng caâm maø sao haén thaáy vang ñoäng caû khoâng gian.

 Chöõ Ngoïc duø vieát treân gaáu aùo sô-mi vaãn laø chöõ Ngoïc. Haén vaãn nhaän ra. Haén thaáy nhö ñang ñöôïc ñoái thoaïi vôùi vôï. Ñeâm aáy, trong xaø lim toái, ñaày tieáng muoãi keâu, haén thaáy ñôõ coâ ñôn. Vì coù chöõ cuûa Ngoïc. Ngoïc ñaõ göûi teân Ngoïc ñeán ñeå teân naøng chòu tuø cuøng vôùi haén. Vaø nhöõng chöõ, nhöõng caâu cöù töï noù ñeán, töï noù saép xeáp trong oùc haén:

        Thaáy laïi em roài! Chöõ em teân chuùng ta gaáu aùo
        Hai tieáng ñau vôõ hai gioït maùu
        Hai cuoäc ñôøi goïn hai tieáng goïi nhau
        Giaûn dò yeâu thöong trung thöïc töï haøo. 

        Hoâm nay xaø lim anh nghe em goïi
        Hai tieáng teân ta maét con mong ñôïi
        Hai tieáng teân ta xoùt loøng meï cha
        Kyû nieäm möôøi naêm cheát moät ñôøi xa. 

        Maét trong maét nhau chieác hoân Haø Noäi
        Gioït möa xuaân aám nhöõng maùi ñaàu
        Hieän taïi traéng laëng caâm hai tieáng goïi
        Maát cuoäc ñôøi, maát caû caùi hoân ñau. 

        Cuoäc soáng hoâm nay toái taêm phaûn phuùc
        Nieàm tin chuùng ta raén hôn saét theùp
        Khoâng ñöôïc beân choàng, em göûi teân em tôùi xaø lim
        Cuøng vôùi anh, nguïc toái nhoát teân em. 

 Cuøng vôùi anh, nguïc toái nhoát teân em. 

 Nguïc toái nhoát teân naøng cuøng vôùi haén. Haén thaáy ñôõ ñi caùi laïnh trong loøng, nhöõng ñeâm ñoâng naêm naêm tröôùc ôû xaø lim 76.  Ñeâm nay Ngoïc ñang khoùc treân ngöïc haén. Naøng khoùc thoån thöùc. Ñoù laø nhöõng chaát chöùa, doàn neùn nay môùi ñöôïc vôi ñi. Haén chæ bieát coù moãi vieäc: Im laëng, vuoát ve naøng. Vaø thænh thoaûng laïi coá nuoát moät caùi gì ñang laøm ngheïn coå haén. Moät luùc san, Ngoïc. nín baët, ngöôøi naøng chuøng laïi. Naøng meät nhoïc, meàm nhuõn treân ngöïc haén. Naøng laïi voã veà laïi haén. Nhöõng ngoùn tay naøng ñan vaøo ngoùn tay haén. 

 Naøng khoùc bôûi vì cuoái cuøng nieàm mong öôùc cuûa naøng ñaõ thaønh söï thaät. Naøng khoùc bôûi vì naøng ñaõ phaûi laøm ra veû cöùng raén quaù nhieàu vaø quaù laâu nöõa. Vieäc ñoù thaät quaù söùc naøng. Möôøi chín tuoåi, naøng laáy haén. Trinh baïch, ngaây thô, tin töôûng ôû ngöôøi mình yeâu, tin töôûng ôû ñôøi. Rôøi Haø Noäi, naøng theo veà P. vôùi haén. Naøng döïa vaøo haén nhö moät caây non döïa vaøo caû khoùm caây. Caøng soáng chung vôùi haén, naøng caøng thaáy yeâu haén. Caøng thaáy soá phaän mình may maén, laáy ñöôïc ngöôøi choàng coù taøi naêng, yeâu vôï, yeâu con vaø ñöôïc baïn beø quyù meán. Moät ngöôøi choàng luoân bieát naøng muoán gì. Moät ngöôøi choàng coù nghò löïc, coù mô öôùc. Moät ngöôøi choàng hieåu raèng naøng ñaõ chòu nhöõng thieät thoøi khi laáy haén vaø saün saøng ñeàn buø laïi. Ñoù laø nhöõng thieät thoøi naøng töï nguyeän ñoùn nhaän nhö: Khoâng ñi hoïc ñaïi hoïc ngay sau khi toát nghieäp phoå thoâng, nhöõng luùc haén mieät maøi vôùi ñoïc vôùi vieát ñeå naøng naèm moät minh, nhöõng ñeâm giao thöøa haén ñeán vôùi coâng nhaân xi- maêng, coâng nhaân caûng, nhöõng luùc baïn beø ñeán chaät nhaø maø naøng phaûi lo côm nöôùc trong khi tuùi tieàn ñaõ caïn...  Naøng bieát choàng naøng laø moät caây buùt noåi leân trong ñaùm vieát treû caû nöôùc. Höùa heïn moät töông lai. Saùng taùc cuûa haén ñöôïc in vôùi moät soá löôïng lôùn. Haén ñaõ ñöôïc Thö vieän Haø Noäi môøi leân tieáp xuùc vôùi ñoäc giaû khi haén ba möôi tuoåi. Caùc nhaø xuaát baûn, caùc baùo göûi thö veà cho haén, ñaët vieát... Haén goïi vieát laø caøy. Haén baûo Ngoïc:

 - Em ñi nguû tröôùc nheù. Anh caøy ñaây.

 Choàng naøng caøy khoûe. Baïn beø ñeàu khen söùc vieát, khen caùi chaát cuoäc soáng, chaát thô trong saùng taùc cuûa choàng naøng.

 Haén laø choã döïa cuûa naøng. Töø vieäc nhaø ñeán vieäc kieám tieàn nuoâi soáng gia ñình. Haén mua haøng xe muøn ôû moät xí nghieäp ñoùng taøu nôi haén ñeán vieát baøi. Haén ñeøo naøng ñi laøm moät ngaøy boán laàn ñi veà. Haén tranh thuû veà sôùm naáu côm, roài ñi doùn naøng. Caùi mô öôùc mua theâm moät chieác xe ñaïp nöõa cuûa hai vôï choàng khoâng bieát bao giôø môùi thöïc hieän ñöôïc. Haén kieám khaù tieàn, tieàn nhuaän buùt baùo. Tieàn nhuaän buùt saùch. Tieàn nhuaän buùt öùng tröôùc kòch baûn phim. Tieàn nhuaän buùt taùi baûn, nhuaän buùt ngöôøi ta dòch saùch cuûa haén. Khoâng vieát maø cuõng coù tieàn. Thaät cöù nhö cuûa vôù ñöôïc vì noù naèm ngoaøi keá hoaïch.

 Ñöôïc bao nhieâu tieàn, haén ñöa cho naøng heát. Ñeå naøng chi tieâu. Haén chæ giöõ vaøi ñoàng tieâu vaët. Heát, haén laïi hoûi naøng. Coù nhöõng laàn, naøng mæm cöôøi ngöôïng nghòu: 

 - Anh phaûi ñi Haø Noäi thoâi, anh aï.

 Haén cöôøi lo laéng:

 - Heát tieàn roài phaûi khoâng?

 Theá laø haén ñi. Khi mang tieàn veà. Khi khoâng. Thöông choàng vaát vaû, naøng giaët quaàn aùo cho haén.

 Nhöng haén gaït ñi. Naøng taëng haén caùi haén quyù nhaát, thích nhaát: Söï aùi aân. Naøng oâm haén trong voøng tay cuûa naøng.

 Laáy haén ñaõ möôøi naèm, naøng luùc naøo cuõng laø moät coâ nöõ sinh Haø Noäi trong suy nghó, lo toan. Ñaõ coù choàng naøng. Vaû laïi naøng cuõng chaúng coù theå laøm ñöôïc gì hôn.

 Ñi laøm veà, naøng vui ñuøa vôùi con caùi, nghe choàng keå nhöõng chuyeän, nhöõng chi tieát hay haén thu thaäp ñöôïc trong cuoäc soáng. Naøng im laëng nhìn haén vieát, ñoïc nhöõng quyeån truyeän haén ñöa cho. Vaø yeâu nhau. Theá roài taát caû gaùnh naëng truùt leân vai naøng. Coøn hôn caû caùi gaùnh haén ñaõ mang. Vôùi naøng, cuoäc soáng khoâng coøn laø maøu hoàng cuûa nieàm tin haïnh phuùc vaø tuoåi treû nöõa. Cuoäc soáng laø maøu saéc cuûa nhaø tuø. Laø söï khaéc nghieät cuûa töôøng ñaù caô vuùt, beân treân coù nhöõng haøng daây theùp chaïy ñieän. Laø caùi gì saâu huùt thaêm thaúm ôû trong aáy vaø trong cuoäc ñôøi. Laø söï voâ voïng. Naêm naêm, Naøng khoâng ngôø naøng ñaõ chòu ñöïng ñöôïc naêm naêm. Ñieàu gì ñaõ laøm neân nghò löïc.

 Coù nhieàu ngöôøi ñaõ khen naøng. Naøng thaàm caûm ôn ngöôøi ñaõ ñoäng vieân naøng. Nhöng nghó: Troùi laïi maø ñaùnh ai chaúng phaûi chòu.

 Chæ moät mình naøng bieát ñöôïc nguoàn ñoäng vieân lôùn nhaát giuùp naøng vöôït qua ñöôïc taát caû, chính laø choàng naøng. Cöù nghó haén ñang ôû trong aáy, cöù nghó ñeán nhöõng ñieàu haén ñang phaûæ chòu ñöïng, naøng laïi coù theå döùng leân tröôùc nhöõng khoù khaên. Khi moät thanh nieân hai möôi tuoåi, heát haïn tuø saùu thaùng töø 75 ra, mang ñeán cho naøng ba quyeån Anna Kareânina, naøng nhìn ngöôøi ñoù maø theøm muoán ñöôïc nhö anh ta. Anh ta töø choã haén trôû veà. Anh ta ñöôïc soáng vôùi haén. Ñaõ chuyeän troø vôùi haén. Anh ta hieåu taát caû nhöõng ñieàu ôû trong aáy, nhöõng ñieàu haén ñaõ chòu ñöïng ñaõ traûi qua. Nhöõng ñieàu naøng chæ töôûng töôïng ñeán thoâi.

 Qua ngöôøi baïn tuø treû cuûa haén, naøng bieát roõ hôn cuoäc soáng trong tuø. Naøng bieát haén ôû xaø lim 75, xaø lim 76, sang BD, roài ñi Q.N. Naøng bieát haén ñöôïc anh em tuø quyù meán vaø kính troïng. Naøng cho raèng ñoù laø leõ taát nhieân. Choàng naøng bao giôø cuõng toát vôùi moïi ngöôøi. Choàng naøng nhìn moïi ngöôøi ôû goûc ñoä toát. Caùi nhìn ñoï löôïng vaø nhaân aùi. Choàng naøng bieát xöû theá, duø laø trong tuø. Choàng naøng coù baûn lónh. 

 Caàm ba quyeån Anna Kareânina nhaøu naùt, naøng nghó: Suoát gaàn hai naêm ngaøy naøo haén cuõng baàu baïn vôùi boä truyeän naøy, ñaõ laät giôû töøng trang. Naøng khoâng bieát raèng ñöa ñöôïc ba quyeån Anna cho anh baïn tuø treû thaät laø moät kyø coâng. Hai ngöôøi naèm xa nhau. Khoâng theå coâng khai cho nhau möôïn truyeän trong buoàng giam chung. Quaûn giaùo bieát seõ tòch thu ngay.

 Ñeâm aáy naøng laät töøng trang quyeån truyeän. Trang bìa loùt coù chöõ kyù cuûa ngöôøi dòch: Taëng Tuaán - Ngoïc Döông Töôøng. Ñoù laø moät thuôû xöa vaø naøng caøng hieåu hôn caùi thöïc taïi ñaéng cay. Naøng ñoïc boä truyeän. Naøng ñaõ ñoïc Anna Kareânina khi haén coøn chöa bò baét. Khi naøng coøn soáng coù ñoâi haïnh phuùc. Naøng ñoïc laïi khoâng phaûi ñeå thöôûng thöùc vaên chöông cuûa Tolstoi maø laø ñeå hieåu nhöõng gì haén ñaõ ñoïc. Nhaát laø nhöõng haøng chöõ haén ghi ôû leà saùch, nhöõng choã ngaét chöông - nhöõng choã aáy coù moät khoaûng giaáy ñeå traéng. Haén ghi nhaät kyù ôû ñoù. Raát vaén taét vì khoaûng giaáy raát heïp. Vaø nhôït nhaït vì caùi buùt Pilot cuûa haén heát möïc, phaûi huùt nöôùc ôû boâ nöôùc uoáng han gæ vaøo ñeå möïc töø veùt-xi, töø cöïa thoâi ra. Nhöõng doøng chöõ quaën loøng naøng.

 Ngaøy... Bieát con Thöông saùng tìm boá maø khoâng ñöôïc gaëp boá. Con!

 Ngaøy... Tieáng vôï choàng chim ríu rít maõi ngoaøi cöûa soå. Tieáng chim non chieâm chieáp. Nhöõng côn cheát trong loøng.

 Tröa thöù 93: 93 laø moät teân truyeän cuûa Hugo. 93 caùi baùnh myø. 92 böõa côm xaø lim. 92 ñeâm. 13 chuû nhaät xa con. Coøn ñuùng 24 ngaøy nöõa laø vöøa 4 thaùng. Con gaø gaùy xa goïi mình veà vôùi meï cha.

 Ngaøy... 28 Teát. Thöù saùu. Ñeâm qua mô thaáy Ngoïc vaø con Nguyeät. Con Nguyeät hoûi: "Boá. Caùi aùo chim coø ñaâu? " Hai meï con noù ngoài boùn côm cho nhau ôû trong buoàng. Coù caùi göông to. Moät con quyû vaøo caén maït mình. Mình muoán soi göông ñeå tìm maët nình coù veát loõm saâu. Roài Ngoïc ngaõ xuoáng hoá nöôùc luït. Beá Ngoïc leân giöôøng. Suyùt cheát. Ñöùng ôû caàu ao noùi vôùi meï: "Con ôû trong tuø chæ nhôù caàu ao naøy thoâi". Mình hoûi meï: "Ñoâi ngan ñaâu? " "Nhoát roài". Meï baûo: "Caù to laém. Chæ chôø maøy veà thoâi". Moät ñeâm toaøn moäng mò. Baét ñaàu ngaøy 99. Raâu toùc toát quaù.  Ngaøy... Böôùc vaøo thaùng thöù baûy. Möa raøo. 182 ngaøy xaø lim. Saép ñeán chöông Kitty ñeû ñaây. Bao giôø vôï toâi ñeû.

 Ngaøy... 324 ngaøy xaø lim. 324 buoåi saùng anh ngoài moät mình trong maøn cöôùi cuûa chuùng ta. Noù ñaõ cuõ raùch. Moät thôøi xöa, em ôi. Nhöõng veát muoãi no maùu anh, anh gieát chuùng treân töôøng xaø lim, ñoû töôi maùu anh, ñaõ ñen laïi. Roài laïi ñoû. Roài laïi ñen. Ngaøy... Bao giôø chaám döùt caûnh quay maët vaøo töôøng nhai côm moät mình.
 

 Naøng ñoïc, nöôùc maét chaûy laëng leõ. 

 Naøng ñaõ khoùc nhieàu. Nhöng chæ khoùc moät mình. Haén ñaõ göûi thö ra khuyeân naøng:

 "Haõy cöùng raén vaø can ñaûm, em". Naøng cuõng thaáy caàn phaûi nhö vaäy. Khoùc than naøo coù ích gì.

 Thôøi gian coøn hoïc ôû tröôøng ñaïi hoïc, naøng cuõng thaáy caàn phaûi nhö vaäy. Khoùc than naøo coù ích gì. Thôøi gian coøn hoïc ôû tröôøng ñaïi hoïc, naøng caén raêng laïi maø hoïc. Naøng hieåu naøng ñaõ tuït xuoáng moät naác thang khaùc. Tröôùc maét baïn hoïc, tröôùc maét thaày giaùo, naøng laø moät phaàn töû khoâng trong saïch, moät ngöôøi coù choàng bò baét tuø vì ñaõ choáng laïí caùch maïng. Tröôùc con maét moïi ngöôøi, coøn toäi loãi naøo xaáu xa hôn, gheâ tôûm hôn? Naøng ñaõ vieát nhieàu thö cho haén, nhöng chaéc haén khoâng nhaän ñöôïc. Naøng cuõng khoâng nhaän ñöôïc thö haén suoát thôøi gian naøng ñi hoïc. Anh em sinh vieân nhieàu ngöôøi raát thöông naøng. Moãi laàn naøng veà P. thaêm con, nghe ngoùng tin töùc cuûa haén, hoï laïi chôû naøng ra beán xe. Naøng vieát thö cho haén: "Chuùng mình laïi saép coù con roài, anh aï. Con ñöôøng ñi qua Vónh Töôøng aên na, anh coøn nhôù khoâng. ".  Naøng xin pheùp boá meï choàng, ñoùn con Thöông leân Vónh phuù ñeå naøng ñôõ buoàn. Nhöõng khi naøng veà P, moät mình noù ôû laïi. Taùm tuoåi, noù ñi be bôø taùt caù, ñöôïc moät noài caù dieác, kho, aên deø phaàn meï. Noù bieát caùi gì ñeán vôùi boá meï noù, anh em noù. Noù bieát boá noù bò ngöôøi ta baét ñi tuø. Noù thöông boá, thöông meï. Coù ñeâm thöùc giaác, noù thaáy meï khoùc thaàm. Noù oâm laáy meï. Noù töï taém giaët laáy ñeå ñôõ cho meï. Noù naáu nöôùng chôø meï ñi hoïc veà. Noù muoán noù thaät ngoan ñeå meï vui.

 ... Vui thì naøng khoâng vui ñöôïc. Nhöng naøng ñôõ ñöôïc söï lo nghó veà con caùi. Ñeå noù ôû laïi tröôøng, naøng yeân taâm. Naøng hieåu con Thöông taùm tuoåi ñaõ bieát thaân bieát phaän vaø ñieàu aáy laøm nhoùi loøng naøng. 

 Naøng veà nghæ ñeû mang theo caû noù veà. May sao ñuùng dòp nghæ heø cuûa caû hai meï con.

 Naøng nhaän ñöôïc giaáy cuûa Sôû Coâng an goïi naøng leân thaåm vaán. Vaø thaåm vaán heát ngaøy naøy sang ngaøy khaùc.

 Chæ coøn ba ngaøy nöõa ñeû, naøng vaãn phaûi ngoài töø saùng ñeán tröa nghe ngöôøi ta hoûi, ngöôøi ta tra, ngöôøi ta caên vaën. Nghe ngöôøi ta giaûng veà ñöôøng loái chính saùch, veà söï trò beänh cöùu ngöôøi. Vaø nghe ngöôøi ta sæ nhuïc choàng naøng. Naøng ngoài, buïng chöûa vöôït maët, xaûy xaåm choaùng vaùng, maùu tuï tím baàm chaân, da maët boùng vaø trong, taùi xanh nhö ngöôøi soát reùt. Naéng thaùng Saùu nhö thieâu vaø söï caêng thaúng laøm moà hoâi chaûy thaønh doøng treân ngöôøi naøng.

 Nhöõng ñieàu oâng Lan noùi haén laø moät phaàn töû baát maõn, choáng ñoái, trai gaùi, haén ñaõ nhaän heát toäi loãi cöù troâi tuoät qua tai naøng. Naøng khoâng heà tin choàng naøng nhö vaäy Naøng ngô ngaùc: "Sao coâng an laïi ñi laøm caùi vieäc chia reõ vôï choàng ngöôøi ta nhæ? ". Naøng chæ muoán ñöôïc naèm nghæ. Naøng meät quaù. Ñaàu oùc quay cuoàng, ngoài cuõng coøn khoâng noåi, nöõa laø nghe nhöõng dieàu phaân tích. Hoï goïi naøng lieân tieáp. Nhö muoán taán coâng vaøo heä thaàn kinh voán ñaõ suy yeáu cuûa naøng. Naøng traû lôøi ngaén vaø khoâng giaáu gieám söï meät moûi. Naøng phaãn noä vì ngöôøi ta sæ nhuïc haén, nhöng naøng chæ kheõ khaøng:

 - Thöa anh. Toâi khoâng bieát nhöõng haønh vi phaïm phaùp cuûa choàng toâi.

 - Baây giôø nghe anh noùi, toâi môùi bieát choàng toâi ñoái vôùi toâi khoâng toát nhö vaäy.

 Ñöùa con trong buïng ñaïp maïnh. Naøng coá ghìm ñeå khoûi keâu leân, caûm thaáy ngaây ngaát nhö dang cuøng vôùi caùi gheá töø töø chìm saâu xuoáng loøng ñaát.

 Ngoài tröôùc maët, oâng Lan mím caïp moâi nghieâm khaéc, nhìn naøng chaêm chuù nhö thoâi mieân:

 - Beân an ninh chuùng toâi môøi chò leân ñaây ñeå giuùp chò thaáy roõ baûn  chaát cuûa anh Tuaán. Chính saùch cuûa Ñaûng laø roõ raøng. Chò cuõng thaáy ñaáy. Choàng laøm choàng chòu, boá laøm boá chòu, con laøm con chòu. Anh Tuaán bò baét, chò vaãn ñöôïc ñi hoïc. Cheá ñoä ta öu vieät ôû choã aáy...

 Naøng caûm thaáy saép ngaát ñeán nôi. Naøng nhaên maët vaø bíu vaøo gheá cho khoûi ngaõ. Ñeå tónh trí, ñeå ñaàu oùc saùng suoát trôû laïi, naøng nghó ñeán chuyeán ñi cuûa naøng vôùi haén leân tröôøng gaàn moät naêm tröôùc. Luùc ñoù anh ôû beân em. Hai chuùng mình leân taøu maø khoâng bieát xuoáng ñaâu. Chò phaûi cuøng vôùi beân an ninh chuùng toâi giuùp ñôõ choàng chò tieán boä. Chuùng toâi ñaõ coù ñuû baèng chöùng. Chuùng mình taém vôùi nhau ôû saân kho hôïp taùc giöõa ñoàng. Anh cöù ca ngôïi maõi oâng thuû kho. Ñaõ bao laàn em ñi töø tröôøng veà qua con ñöôøng aáy. Em cuõng raát caûm ôn oâng aáy. Ñoù laø moät thöïc teá, chính anh Tuaán ñaõ nhaän nhö vaäy. Nhaø anh chò coù luùc naøo khoâng nhieàu khaùch. Maát caûnh giaùc trong giao du. Phaùt ngoân böøa baõi... Em chöa moät laàn naøo reõ vaøo kho hôïp taùc deå gaëp laïi oâng aáy. oâng aáy khoâng hieåu ñaõ cho chuùng mình nhöõng gì. OÂng aáy khoâng hieåu raèng oâng ñaõ toát nhö theá naøo. Sao luùc aáy chuùng mình coøn treû theá. Em caûm thaáy mình hoaøn toaøn suy suïp, mình giaø laém roài. Nhö moät baø giaø ñoái ñoái maët vôùi caùi cheát. Chò vôùi traùch nhieäm laøm vôï, maø chuùng toâi bieát chò laø ngöôøi vôï raát yeâu choàng, phaûi cuøng chuùng toâi cöùu anh aáy. Raát may laø chuùng toâi ñaõ döøng anh aáy laïi kòp thôøi. Tuoåi treû ñaõ cheát haún roài, anh aï. Anh. Baây giôø. Giôø naøy. Caùi luùc em ñang ngoài ñeå ngöôøi ta hoûi cung naøy, anh ôû ñaâu? Anh coù bieát em bò haønh haï theá naøy khoâng? Anh ñaõ bieát chuùng mình saép coù con nöõa chöa? Theo tính toaùn cuûa em chæ ngaøy moät ngaøy hai thoâi.