Taùc giaû BUØI NGOÏC TAÁN
Nhaø xuaát baûn Thanh nieân 62 Baø Trieäu Haø noäi ÑT (84 4) 8254044 - 8229413 Chi nhaùnh 270 Nguyeãn Ñình Chieåu Quaän 1 TP Hoà Chí Minh -ÑT. (08) 8222262

Nhaø xuaát baûn Thanh nieân

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Buøi Vaên Ngôïi

Chòu traùch nhieäm baûn thaûo: Phaïm Ñöùc

Bieân taäp: Cao Giang, Ñoaøn Lam Truyeán

Bìa: Nguyeãn Troïng Taïo

Trình baøy: Haûi Quyønh

Söûa baûn in: Nguyeãn Vieät

In 1500 cuoán, khoå 13x19 In taïi: Coâng ty in & Vaên hoùa phaåm

Keá hoaïch xuaát baûn naêm 1999. Ñaêng kyù taïi Cuïc xuaát baûn

Soá 791729 CXB ngaøy 14 thaùng 8 naêm 1999

ln vaø noäp löu chieåu thaùng 2 naêm 2000. 

LÔØI GIÔÙI THIEÄU : Cuoán tieåu thuyeát "Chuyeän Keå Naêm 2000" ngay khi vöøa ñöôïc in ra ñaõ bò coâng an thu hoài, maëc duø baûn thaûo ñaõ ñöôïc duyeät xeùt bôûi nhaø xuaát baûn Thanh Nieân vaø moät soá ngöôøi traùch nhieäm. Noäi dung truyeän laø kyù söï cuûa Buøi Ngoïc Taán, moät nhaø vaên Haûi Phoøng  tuø caùc naêm1968 tôùi 1973, ghi laïi nhöõng hình aûnh bi thaûm maø ngöôøi haûi ngoaïi khoù hình dung noåi veà cheá ñoä, veà coâng an vaø veà nhaø tuø.Truyeän naøy ñöôïc scan laïi töø quoác noäi, vaø nhaø vaên Vuõ Thö Hieân ñaõ bình laø "tuyeät taùc" vaø chuyeån tôùi nhaø vaên Töôûng Naêng Tieán,vaø ñöôïc anh Tieán göûi tôùi Vieät Baùo. Chuùng toâi trích laïi vaø tuaàn töï ñöa leân löôùi ñeå phoå bieán tieáp vaø ñeå ñoäc giaû ñaùnh giaù hö thöïc cuoán tieåu thuyeát ñöôïc cho laø "tuyeät taùc" naøy.
 

PHAÀN 1 
PHAÀN 2
PHAÀN 3 
PHAÀN 4
PHAÀN 5
PHAÀN 6
PHAÀN 7
PHAÀN 8
PHAÀN 9
PHAÀN 10
PHAÀN 11
PHAÀN 12
PHAÀN 13
PHAÀN 14
PHAÀN 15
PHAÀN 16
PHAÀN 17
PHAÀN 18
PHAÀN 19
PHAÀN 20
 PHAÀN 21
PHAÀN 22
PHAÀN 23
PHAÀN 24
PHAÀN 25
PHAÀN 26
PHAÀN 27
PHAÀN 28
PHAÀN 29
PHAÀN 30
PHAÀN 31
PHAÀN 32
PHAÀN 33
PHAÀN 34
PHAÀN 35
PHAÀN 36
PHAÀN 37
PHAÀN 38
PHAÀN 39
PHAÀN 40
PHAÀN 41
PHAÀN 42
PHAÀN 43
PHAÀN 44
PHAÀN 45
PHAÀN 46
  HEÁT