Nöõ kyù giaû S. Pasquier, oâng Phaïm Anh Duõng, oâng Leâ Hoaøn Sôn
TIEÁP THEO