Nöõ kyù giaû S. Pasquier, ngöôøi vöøa bò CSVN truïc xuaát khoûi Saigon
TIEÁP THEO