Hôm nay đốt nén tâm hương

Chiêu hồn tử sĩ mười phương mịt mùng

Ngày xưa uy dũng vang lừng

Dọc ngang trời biển vẫy vùng cứu dân

Một đời Tổ Quốc hiến dâng

Bảo toàn Danh Dự cha ông ngàn đời

Tinh thần Trách Nhiệm ngời ngời

Ấy người chiến sĩ dưới trời Việt Nam

Bởi quân giặc Cộng tham tàn

Tay sai đế quốc sài lang vô nghì

Quê hương tan nát ai bi

Lệ tuôn máu đổ đã thì bao phen

Chiến sĩ ơi ! 

Này chiến sĩ thân quen !

Linh thiêng hãy trở về xem nước nhà

Tan hoang từ độ ta bà

Từ khi quân Cộng chiếm gia sản này

Hồn thiêng xin hãy ra tay

Cứu dân cứu nước qua ngày tối đen

Chiến sĩ ơi !

Này chiến sĩ thân quen !

                                                             Vân Hải